Advokat ved motorhavari på bil

Vi er innimellom i kontakt med uheldige bilkjøpere som har opplevd motorhavari på bil, etter kjøp. Slike saker fører ofte til uenighet mellom partene fordi reglene kan være vanskelig å forstå fullt ut. For selger er det ved enkelte saker vanskelig å forstå at det kan foreligge en mangel siden bilen er solgt “som den er”.

Advokathjelp ved motorhavari på bil

Advokater med riktig kompetanse ved motorhavari på bil

Våre biladvokater har motorhavari som et hyppig tema i sine saker. Gjennom behandling av slike saker i årenes løp erfarer vi at mange kan ha nytte av advokatbistand når saken ikke har vært mulig å løse i dialog mellom partene. Kontakt oss i dag om du ønsker bistand i sak om motorhavari på bil. Er du på jakt etter innledende info? Les mer nedenfor.

Advokatregningen dekkes av forsikringsselskapet

Utgiftene til advokat dekkes som regel av bilforsikringen, dersom:

 1. Bilen har vært og er forsikret med minimum ansvarsforsikring. Det er ikke et krav til delkasko eller kasko.
 2. Det kan dokumenteres at selger ikke har godtatt ditt reklamasjonskrav.

Du må betale egenandel. Denne er som regel på kr 3000 – 4000. Etter dette er dekningen på 80% fra selskapet, og du må betale 20% selv. Grovt skissert må du være villig til å legge noen penger i potten ved bruk av advokat. Med tanke på hva en ny motor koster kan det imidlertid være verdt investeringen.

Motorhavari på bilen er et faktum – hva nå?

Slik kan du angripe saken i starten

 1. Send skriftlig reklamasjon til selger. Få frem at du ønsker å klage og hva du klager på, samt hva du krever. Selger må på banen slik at du kan få avklart om selger vil benytte sin utbedringsrett.
 2. Er heving aktuelt? Få det frem, da det er krav til å heve kjøpet “innen rimelig tid”.
 3. Dersom selger viser interesse for å løse saken – finn ut om det er mulig!
 4. Hvis selger avviser kravet bør du finne ut om du har en sak, eller om løpet av en eller annen grunn er kjørt. Ta kontakt med oss her og få en uforpliktende førstevurdering.

Har jeg en sak etter motorhavari på bil?

Konkret vurdering

Alle saker lever sitt liv og det går ikke an å gi en absolutt vurdering. Dette gjelder særlig når man ikke har gått gjennom og vurdert sentrale punkter. Her kommer førstevurderingen inn. Ved en førstevurdering av sentrale momenter kan vi se om saken kan føre frem.

Sentrale momenter i vurderingen

Noen momenter går igjen som sentrale i saker om motorhavari på bil. Disse er, blant annet:

 • Har selger fraskrevet seg ethvert ansvar i kontrakten? Sjekk avtalen. Om det her fremgår at “kjøper har fraskrevet seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19”, eller lignende, må det vurderes hvile følger ansvarsfraskrivelsen får.
 • Hvordan er bilen beskrevet og markedsført forut for salget? Gjennom korrespondansen før kjøp, beskrivelse på finn.no eller muntlige opplysninger før salget kan det være gitt informasjon som er sentral for saken. Muntlige opplysninger vil imidlertid kunne være vanskelige å vinne frem med hvis de ikke kan dokumenteres gjennom vitner eller på annen måte.
 • Er bilens servicehefte fulgt opp? Hvis selger har slurvet med servicene og dette er årsaken til havariet, kan det være risikoen ligger hos kjøper. Vi ser imidlertid stadig at selger har markedsført bilen med komplett servicehistorikk, så viser det seg ikke å stemme. Da kan ansvaret ligge hos selger.
 • Var feilen der når du kjøpte bilen? Kjøper må som regel kunne bevise at feilen skyldes et forhold som var tilstede på kjøpstidspunktet. Det er krav til sannsynlighetsovervekt. Her er det en del som misforstår. Det er ikke et krav til at feilen var merkbar. Også skjulte mangler rammes. Et typisk eksempel er en motor som er helt fin på kjøpstidspunktet. Kort tid senere havarerer motoren som følge av en svakhet ved en eller flere komponenter. Man vil da si at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet fordi det har vært en latent feil på en eller flere av komponentene. Dette kan føres tilbake til produksjonen, som ikke har vært god nok. I slike tilfeller var feilen der på kjøpstidspunktet. I den andre enden av skalaen vil ikke selger være ansvarlig for feil som skyldes kjøper. Dette vil være tilfelle dersom kjøper for eksempel har ignorert oljelampa og kjørt bilen tom for olje.
 • Levetiden på motoren står sentralt. Som regel bør en motor kunne klare minimum 300 000 km forutsatt normal bruk og vedlikehold i tråd med fabrikkens retningslinjer. Dette er imidlertid et teknisk spørsmål hvor fageksperter kan ha noe ulike oppfatning. Noen motorer er dessuten produsert for å vare lenger.
 • Tidsmomentet kan være relevant. Ryker motoren kort tid etter kjøp vil det være mer inngripende enn om det skjer etter måneder og år. Det skal imidlertid legges til at man fint kan ha en sak selv om tiden har gått.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Advokater kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god