Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har er at du rett til advokatbistand. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Forsikringsselskapet er pliktig i henhold til lovgivningen å betale for dine advokatutgifter.

Trenger jeg advokatbistand ved trafikkulykke?

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat for bistand så snart som mulig ved trafikkulykke. Personskadeerstatning kan være vanskelig og komplisert. Det er flere spørsmål som må avklares og ofte kan det være tungt som skadelidt å måtte forholde seg til forsikringsselskaper, politiet, motpart, sykehus m.v etter skaden. Da er det betryggende å ha en advokat som kan ivareta dine interesser og sørger for at du får korrekt erstatning. Advokatbistand ved trafikkulykke er derfor lønnsomt, betryggende, og i mange tilfeller nødvendig.

Hvem betaler kostnader til advokatbistand ved trafikkulykke?

Advokatbistand ved trafikkulykke er kostnader du ikke ville ha hatt dersom trafikkulykken tenkes bort. Som skadelidte har du krav på å få dekket utgifter som er en følge av trafikkulykken. Advokatkostnader regnes derfor som en utgift under erstatningsposten merutgifter og betales av forsikringsselskapet som en del av erstatningen. Skadelidte har følgelig krav på å få dekket utgifter til advokatbistand, såfremt utgiftene er rimelige og nødvendige. Advokatbistanden gjelder kun juridisk bistand i forbindelse med personskadesaken.

Advokatbistand ved trafikkulykke – velg riktig advokat

Selv om det er forsikringsselskapet som betaler advokatutgiftene står du fritt til å velge advokat. Personskadeerstatning er et område som krever særskilt kompetanse. Ta kontakt med advokat som er spesialist på personskadeerstatning. Vi har advokater som har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner selskapenes strategi og saksbehandling. Vårt advokatfirma bistår klienter over hele landet.

Vi ordner med søknad til forsikringsselskapet om dekning av juridisk bistand, melder fra om personskadesaken og ivaretar dine interesser helt til saken avsluttes.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller uforpliktende vurdering av saken. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles