Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et vedtak. Er situasjonen av en slik art og akutt alvorlig kan det fattes såkalt akuttvedtak etter barnevernloven. Det er særbestemmelser som regulerer adgangen til å fatte akuttvedtak. Akuttvedtak etter barnevernloven er midlertidige. Situasjonen for barnet skal avklares innen en viss tid. Foreldre opplever det ofte som svært inngripende at det fattes akuttvedtak. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat. Du har krav på fri rettshjelp i de tilfeller der det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd.

Barnevernloven § 4-6

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barneverninstitusjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidg vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-19. 

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller vedtaket bort.

 

Vilkår for akuttvedtak

Når det gjelder akutte plasseringer av barnet utenfor hjemmet, er grunnlaget for dette bestemmelsens annet ledd. Akuttvedtak etter barnevernloven tilsier at det foreligger forhold hos barnet som gjør at barnet kan plasseres et annet sted straks. Barnet kan plasseres i barneverninstitusjon eller i fosterhjem. Vilkåret for å fatte akuttvedtak er at det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å bli værende i hjemmet. Hva som ligger i vesentlig skadelidende beror på en konkret vurdering av det aktuelle barnet. Her kan barnets alder, utvikling eller spesielle behov være av betydning for vurderingen. Ordet vesentlig taler for at det er en relativt høy terskel for at vilkåret er oppfylt og derved at det kan fattes akuttvedtak etter barnevernloven. Det er alvorlig og inngripende både for barnet selv og for foreldrene for det tilfellet at barnet plasseres utenfor hjemmet uansett situasjon. Det er barnevernleder eller påtalemyndigheten som kan fatte akuttvedtak etter barnevernloven. Det er ikke et krav om samtykke fra foreldrene når det gjelder akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd.

 

Hva nå?

Dersom det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd, skal saken umiddelbart sendes til fylkesnemnda for godkjenning. Fylkesnemnda skal ta stilling til om akuttvedtaket skal opprettholdes eller ikke. Det skal gis en begrunnelse for avgjørelsen til fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal straks og senest innen seks uker ta stilling til om det skal fremmes sak om omsorgsovertakelse. Om dette ikke gjøres innen fristen, faller akuttvedtaket bort. Akuttvedtak etter annet ledd vil ikke gjelde utover seks uker, med mindre det fremmes sak for fylkesnemnda. Det er et viktig hensyn at et akuttvedtak ikke skal opprettholdes lenger enn nødvendig og at det skal vurderes fortløpende om barnets situasjon kan avhjelpes med andre og mindre inngripende tiltak.

 

Klage på akuttvedtak

Akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd kan påklages. Klagen sendes til fylkesnemnda. Det er en tre ukers klagefrist i henhold til forvaltningslovens bestemmelser hva gjelder klage på akuttvedtak. Vedtak fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for rettslig prøving i tingretten. Det følger videre av forvaltningsloven at en part har rett til å la seg bistå av advokat på alle trinn av saken. I saker hvor det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd har partene i saken krav på fri rettshjelp. Retten til fri rettshjelp gjelder uten behovsprøving. Uten behovsprøving vil si at part i en slik sak har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue.

 

Ta gjerne kontakt med oss

Våre advokater har bred erfaring med barnevernsaker og akuttvedtak etter barnevernloven. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er fattet akuttvedtak. Det er ofte hensiktsmessig å rådføre seg meg og være bistått av advokat i slike saker.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre