Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens art og omfang kartlegges og man utarbeider en plan for videre fremdrift. Austin & Lyngmyr er spesialister på personskader. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstegangsvurdering eller konsultasjon.

Alvorlig trafikkulykke – rett til erstatning

I Norge er alle motorkjøretøy pålagt en å ha en ansvarsforsikring som dekker skader som motorkjøretøyet påfører på ting eller personer. Ansvaret for motorkjøretøyet er objektiv, slik at erstatningsansvar ikke er betinget av skyld hos føreren. Har du blitt utsatt for en alvorlig trafikkulykke har du således et ubetinget krav på erstatning. Dersom du kan bebreides for ulykken må man i noen tilfeller tåle en avkortning.

Erstatningsutmåling ved alvorlig trafikkulykke

Alvorlig trafikkulykke kan medføre store personskader. Du kan bli langtidssykemeldt og dermed få et inntektstap. Har du blitt påført varig medisinsk invaliditet innebærer dette tapt livsutfoldelse. Alvorlige trafikkulykker kan også medføre andre ulemper som ikke kan måles i verdi og penger. Da reises det spørsmål om du har krav på erstatning for tort og svie. Erstatningsutmåling ved alvorlige trafikkulykker reiser en vanskelige spørsmål både faktisk så vel som juridisk. Lurer du på noe i forbindelse med erstatningsutmålingen kan du gjerne ta kontakt med en personskadeadvokat ved vårt kontor som vil gi deg en rask tilbakemelding.

Les nærmere om erstatningspostene i erstatningsutmålingen ved alvorlige trafikkulykker her – erstatningsutmåling.

Alvorlig trafikkulykke – rett til gratis advokatbistand

Ved alvorlig trafikkulykke har skadelidte krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er vanlig praksis at forsikringsselskaper dekker utgiftene til advokat ved alvorlige trafikkulykker. Vi sender søknad og anmodning til forsikringsselskapet for deg slik at du slipper å gjøre papirarbeidet.

Ta kontakt med personskadeadvokat ved alvorlig trafikkulykke

Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som er spesialister på trafikkskader og personskadeerstatning. Vi tilbyr ekspertise og kompetanse i personskaderetten. Våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner selskapenes saksbehandling og strategi svært godt. Ta gjerne kontakt for en gratis konsultasjon eller førstegangsvurdering. Vi bistår klienter over hele landet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles