Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Mange opplever dessverre nedbemanning og omstrukturering som følge av endringer i næringslivet og samfunnet. Som arbeidstaker er det viktig å være klar over at du i slike tilfeller har flere rettigheter og at det generelle oppsigelsesvernet i norsk rett står sterkt. I tillegg er arbeidsgiver underlagt strenge krav for selve prosessen frem til endelig oppsigelse.

De forskjellige stadiene i prosessen ved nedbemanning

Arbeidsgiver skal vurdere og dokumentere behovet for en rasjonalisering. Videre skal det innkalles til et informasjonsmøte med alle ansatte. Deretter foretas en utvelgelsesprosess hvor tilbud om sluttpakker tilbys og drøftingsmøter avholdes. Er du blitt innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her 

Hele virksomheten er utvelgelseskrets for nedbemanning

Hovedregelen er at det er virksomheten som helhet som er utvelgelseskrets for arbeidstakere som vurderes oppsagt. Det betyr at arbeidsgiveren ikke bare kan se på en avdeling i virksomheten ved nedbemanning, men må se om det er mulig å gjøre omrokkeringer i bedriften på tvers av avdelingene. Dersom hovedregelen skal fravikes, må arbeidsgiveren vise til en saklig grunn. Retten har ved unntak godtatt argumentasjon som virksomhetens videre forsvarlige drift eller behov for spesiell kompetanse.

Oppsigelse skal være saklig begrunnet

Arbeidsmiljøloven § 15-7  bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens forhold.
En oppsigelse som skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at slik arbeid ikke finnes for den aktuelle arbeidstakeren som vurderes oppsagt.
Videre skal det ved avgjørelse om oppsigelsen har saklig grunn foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

Utvelgelseskriterier for oppsigelse

Arbeidsgiver må foreta en totalvurdering av de følger en oppsigelse vil få for virksomheten på den ene side, og arbeidstakeren på den annen side. Utgangspunktet er at kriteriet om ansiennitet skal legges til grunn. Andre kriterier som bl.a. kvalifikasjoner, kompetanse og annen relevant erfaring kan ha betydning ved vurderingen. I tillegg skal arbeidsgiveren ta hensyn til tungtveiende sosiale forhold, som f.eks. forsørgerbyrde, sykdom/yrkesskade, økonomi, alternative jobbmuligheter og alder før beslutning om oppsigelse eventuelt tas.

Advokatbistand ved nedbemanning og spørsmål om oppsigelse

Vi tilbyr advokatbistand ved oppsigelse av arbeidstakere grunnet nedbemanning, driftsinnskrenkning eller omstilling. Vi bistår jevnlig i drøftelsesmøter og forhandlingsmøter. Mange saker løses med en sluttavtale og vi har bred erfaring med å skrive slike sluttavtaler. Dersom du vurderer å bruke advokatbistand, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

  Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

  Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

  Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

  I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

  Sparken på dagen

  Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.