Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet. Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som har spesialisert seg innenfor forsikringsrett og barnerett. Har du fått avslag på barneforsikring kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering saken eller uforpliktende telefonsamtale.

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring er et viktig forsikringsprodukt. Forsikringen skal sørge for at barnet får en rimelig kompensasjon dersom barnet blir utsatt for en ulykke eller sykdom som gir varige helsemessige følger. Forsikringen sørger også får at foreldrene får økonomiske midler i akuttfasen og i oppfølgningsfasen slik at de kan ivareta barnet på best mulig måte. Det er derfor alvorlig når forsikringsselskapet gir avslag på barneforsikringen.

Vår sterkeste anbefaling ved avslag på barneforsikring er at du tar kontakt med advokat så fort som mulig. Advokaten vil fort kunne avdekke om foreldrene har en sak å gå videre med.

Advokatbistand ved barneforsikring – rettshjelpsdekning?

Ved avslag på barneforsikring foreligger det da en tvist mot forsikringsselskapet. Dersom man har en innboforsikring har man krav på rettshjelpsdekning. Forsikringsselskapet betaler da hele 80 % av advokatregningen. Det man må betale er en grunnegenandel på kr 3 000 – 4 000. Deretter betaler man en egenandel på 20 % av honoraret. Rettshjelpsforsikringen dekker advokatutgifter mot opp kr. 100.000.

Spesialister på forsikringsrett

Vårt advokatfirma er spesialister på forsikringsrett. Vi har advokater som har jobbet hos forsikringsselskaper og håndtert barneforsikringsoppgjør. Vi kjenner godt til forsikringsselskapenes strategi og saksbehandling. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som