Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved skadeoppgjøret. En anklage om forsikringssvik gir store følger da det blir avslag på forsikring. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bevisreglene når det gjelder påstand om svik ved tegning av forsikring.

Avslag på forsikring – svik

Av forsikringsavtaleloven § 13-2 fremgår følgende:

 13-2. (nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt)

Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten etter § 13-1 a, og er det inntruffet et forsikringstilfelle, er selskapet uten ansvar.

Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers forsømt sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite å legge vedkommende til last, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort.

Ved avgjørelsen etter annet ledd skal det tas hensyn til hvilken betydning feilen har hatt for selskapets vurdering av risikoen, og til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers.

Anklage om svik ved inngåelse av forsikring – anklage om forsikringssvik

Skal selskapet anføre svik, må det for det første forsikringstageren positivt vite at de opplysningene han gir er uriktige eller ufullstendige. Det er ikke tilstrekkelig at forsikringstakeren burde vite eller forstå dette. Videre må hensikten med å gi mangelfulle opplysninger enten være å få tegnet en forsikringsavtale overhodet, eller få en avtale med bedre vilkår/betingelser.

Svikreglen må begrenses til de situasjonene hvor forsikringstakerens forhold i kvalifisert grad fremtrer som uredelig overfor selskapet, jf Ot.prp. nr 49 (1988-89) s. 64.

Anklage om forsikringssvik ved inngåelse av forsikringsavtale

Det er streng bevisbyrde, selskapet må bevise at forsikringstaker hadde opplysninger som er tilbakeholdt og at forsikringstaker hadde til hensikt å oppnå en forsikringsavtale ved å tilbakeholde disse opplysningene.

Anklage om forsikringssvik ved inngåelse av forsikringsavtale – advokatbistand

Austin Lyngmyr & Co har spisskompetanse på forsikringsrett. Vi kan bistå deg når du blir anklage for forsikringssvik. I saker om forsikringssvik har du som regel krav på å få dekket advokat gjennom din innboforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap. Slik at du betaler kun 20%, det overkytende fakturerer vi selskapet direkte.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.