Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest før man kan utøve yrket. Dersom du pågrunn av ulykke eller sykdom har fått utstedt en udyktighetserklæring, og den anses som varig og permanent, kan du ha krav på utbetaling under loss of lisence forsikring. Vi har advokater som er fagspesialister på forsikringsrett. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken.

Avslag på loss of licence forsikring/ lisensforsikring – hvilke yrker gjelder dette?

Noen yrker krever at man har godkjent helseattest for å kunne utøve yrket. Krav til helseattest er ofte begrunnet med sikkerhets-/ helsemessige hensyn, både til en selv og til andre som du har ansvaret for eller arbeider med. Eksempler på yrker der det kreves godkjent helseattest er:

  • Sjømenn
  • Piloter / flygere
  • Kabinbesetning
  • Offshorearbeidere
  • Dykkere
  • Ansatte i forsvaret på internasjonale eller nasjonale oppdrag

Tap av helseattest innebærer som regel at du er yrkesufør. De fleste har imiderltid fortsatt ervervsevne og kan jobbe som vanlig. Loss of licence forsikring er ment som en kompensasjon for det tapet du lider som følge av yrkesuførhet. Ofte vil man måtte omstille seg og ting tar tid. Loss of licence forsikringen betyr derfor veldig mye for den som omfattes av forsikringsordningen.

Hva gjør du dersom du får avslag på loss of license forsikringen? – vurder advokatbistand

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat som kan bistå deg overfor forsikringsselskapet og evt. klagebehandling i finansklagenemnda. En advokat vil gå grundig gjennom forsikringsvilkårene og kartlegge sakens fakta. Videre vil han kunne utforme en klage i samråd med deg.

Du må uansett huske på at det gjelder særlige klagefrister ved avslag på loss of licence forsikring, jfr. forsikringsavtaleloven § 18-5, jfr. § 8-5.

Rettshjelpsdekning ved avslag på loss of licence forsikring

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetalingen er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på ca. kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Vi ordner med nødvendige papirer til forsikringsselskapet og sender søknad om rettshjelpsdekning på vegne av deg.

Kontakt advokat som er fagspesialist på forsikringsrett

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en advokat som er fagspesialist på forsikringsrett. Samtalen vil være uforpliktende og du tilbys uforpliktende vurdering av saken.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som