Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest før man kan utøve yrket. Dersom du pågrunn av ulykke eller sykdom har fått utstedt en udyktighetserklæring, og den anses som varig og permanent, kan du ha krav på utbetaling under loss of lisence forsikring. Vi har advokater som er fagspesialister på forsikringsrett. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken.

Avslag på loss of licence forsikring/ lisensforsikring – hvilke yrker gjelder dette?

Noen yrker krever at man har godkjent helseattest for å kunne utøve yrket. Krav til helseattest er ofte begrunnet med sikkerhets-/ helsemessige hensyn, både til en selv og til andre som du har ansvaret for eller arbeider med. Eksempler på yrker der det kreves godkjent helseattest er:

  • Sjømenn
  • Piloter / flygere
  • Kabinbesetning
  • Offshorearbeidere
  • Dykkere
  • Ansatte i forsvaret på internasjonale eller nasjonale oppdrag

Tap av helseattest innebærer som regel at du er yrkesufør. De fleste har imiderltid fortsatt ervervsevne og kan jobbe som vanlig. Loss of licence forsikring er ment som en kompensasjon for det tapet du lider som følge av yrkesuførhet. Ofte vil man måtte omstille seg og ting tar tid. Loss of licence forsikringen betyr derfor veldig mye for den som omfattes av forsikringsordningen.

Hva gjør du dersom du får avslag på loss of license forsikringen? – vurder advokatbistand

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat som kan bistå deg overfor forsikringsselskapet og evt. klagebehandling i finansklagenemnda. En advokat vil gå grundig gjennom forsikringsvilkårene og kartlegge sakens fakta. Videre vil han kunne utforme en klage i samråd med deg.

Du må uansett huske på at det gjelder særlige klagefrister ved avslag på loss of licence forsikring, jfr. forsikringsavtaleloven § 18-5, jfr. § 8-5.

Rettshjelpsdekning ved avslag på loss of licence forsikring

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetalingen er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på ca. kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Vi ordner med nødvendige papirer til forsikringsselskapet og sender søknad om rettshjelpsdekning på vegne av deg.

Kontakt advokat som er fagspesialist på forsikringsrett

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en advokat som er fagspesialist på forsikringsrett. Samtalen vil være uforpliktende og du tilbys uforpliktende vurdering av saken.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.