Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste tegner uføreforsikring for å sikre seg økonomisk dersom man skulle være uheldig å falle ut av arbeidslivet. Da kan det være ekstra tungt dersom det kommer et avslag fra forsikringsselskapet. Ta kontakt med en av våre advokater som er fagspesialister på forsikringsrett for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken.

Avslag på uføreforsikring – hva gjør jeg nå?

Dersom du har fått avslag på uføreforsikring bør du først og fremst kartlegge hva som er begrunnelsen for avslaget. Dernest må man se hen til hvilke rettslig grunnlag forsikringsselskapet påberoper seg. De viktigste dokumentene er forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene.

Forsikringsrett kan for mange fremstå som enkelt. Vårt advokatfirma har lang erfaring med forsikringsrett og vårt inntrykk er at sakene ofte reiser en rekke problemstillinger juridisk så vel som faktisk. Forsikringsvilkårer kan være vage eller tvetydige. Selskapet kan ha lagt feil fakta til grunn for vurderingen. Det finnes flere overgangsregler ved bytte av forsikringsselskap. Dernest kan forsikringsvilkårene være i strid med forsikringsavtaleloven.

Ved avslag fra forsikringsselskapet kan du klage saken inn for finansklagenemnda.

Rettshjelpsdekning ved avslag på uføreforsikring

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetalingen er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke opptil hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på ca. kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Avslag på uføreforsikring – ta kontakt med advokat som er spesialist på forsikringsrett

Er du usikker på hvordan du skal angripe saken eller føler du deg maktesløs mot forsikringsselskapet? Ta kontakt med vårt advoktfirma og du vil bli kontaktet av en advokat som kan forsikringsrett ut i fingerspissene og samtidig har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner deres strategi og saksbehandling.

Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering av saken og uforpliktende telefonsamtale. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som