Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter at barneverntjenesten har undersøkt meldingen og barnets omsorgssituasjon, vil barneverntjenesten vurdere om saken skal tas videre.

Når det er fattet vedtak av barnevernet eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda, har parter i saken krav på fri rettshjelp dekket av det offentlige. Dette gjelder uavhengig av inntekt eller formue. Barnevernssaker er derfor uten såkalt behovsprøving når det gjelder krav på fri rettshjelp. Det offentlige dekker dermed utgifter til advokat i barnevernssak for Fylkesnemnda og for domstolene.

Det er Fylkesnemnda som fatter vedtak om omsorgsovertakelse, fosterhjem- eller insititusjonsplassering, og vurderer eventuelt samvær mellom biologiske foreldre og barnet etter at det er bestemt at omsorgen for barnet skal overtas av barneverntjenesten. Det er barneverntjenesten som forbereder barnevernssaken og som fremmer forslag til tiltak ovenfor Fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal i sitt arbeid med barnevernssaken for Fylkesnemnda redegjøre for saken og har et særlig ansvar for sakens opplysning. Dette innebærer at barnverntjenesten skal fremlegge nødvendig dokumentasjon i saken som bygger på det forslaget som fremsettes for Fylkesnemnda. Barneverntjenesten er som oftest representert ved advokat. Parter i en barnevernssak for Fylkesnemnda har rett til å være bistått av en advokat. Fylkesnemnda oppnevner gjerne en advokat for foreldrene, ofte en advokat til hver av dem. Imidlertid er det fritt advokatvalg i Norge, og man kan selv velge en advokat hvis man ønsker å være bistått av en bestemt advokat i forbindelse med barnevernssaken for Fylkesnemnda. Våre advokater bistår klienter i barnevernssaker for Fylkesnemnda.

Ta gjerne kontakt med vårt kontor om du trenger advokatbistand eller rådgivning i forbindelse med en barnevernssak for Fylkesnemnda.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre