Bobil med fukt og råte

Fukt og råte er ikke et uvanlig fenomen på bobiler. Fukt og råte kan medføre alvorlige konsekvenser, og store kostnader for eier. Denne artikkelen tar for seg hva du som bobileier kan og bør gjøre om du oppdager bobil med fukt og råte.

Fukt oppstår når man lager mat, dusjer, vasker og så videre. Råte betyr ofte at fukten har fått tilgang over lang tid. Fuktskader og råte er plagsomt nok i seg selv, men tar man ikke tak i problemet kan omfanget av skaden bli betydelig verre. Dette kan medføre store kostnader. Fukt og råte påvirker helse og trivsel, så vel som miljøet.

Dersom treverket på bobilen over lang tid har blitt utsatt for vannpåvirkning kan det utvikle seg til å bli et stort problem, som igjen potensielt kan utgjøre en mangel etter loven. Har du kjøpt bobil med fukt og råte? Les mer om våre innspill i mulig mangelssak. Våre advokater har lang erfaring med å behandle saker om bobil med fukt og råte – problematikk.

Kjøp fra privatperson eller næringsdrivende?

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp av bobil. Kjøpsloven kommer til anvendelse i de tilfeller der partene er likestilte. Dette gjelder kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp mellom en privatperson og en næringsdrivende.

Kjøpsloven er fravikelig, og partene kan avtale andre vilkår enn de som følger av loven. Forbrukerkjøpsloven er derimot ufravikelig, slik at loven kun kan fravikes til gunst for forbrukeren. Forbrukerkjøpsloven tar særlig hensyn til styrkeforholdet mellom partene og forbrukerens stilling.

Det vanlige er å selge bobilen «som den er»

Husk at dette forbeholdet ikke nødvendigvis er sterkt nok til at selger går fri for ansvar. De aller fleste sakene våre bobiladvokater arbeider med, gjelder faktisk tilfeller hvor bobilen ble solgt «som den er». Dersom en bobil er solgt med store fukt og råteskader, uten at partene var klar over det, kan dette være en mangel etter loven, selv om bobilen ble solgt «som den er». En konkret vurdering fra sak til sak må gjøres.

Mange tror at løpet er kjøpt hvis man har kjøpt bilen som den sto. Ordlyden kan ikke tas til inntekt for at du bokstavelig talt tok enhver risiko. Selger sitter fortsatt altså med et mulig ansvar etter kjøpsloven § 19. Dersom bobilen er solgt uten forbeholdet eller andre forbehold må man vurdere nærmere hvilken virkning det får. En uforpliktende førstevurdering fra advokat kan gi deg en indikasjon.

Meld fra til selger i tide

Så fort man oppdager fukt eller råte må man reklamere til selger. Reklamasjon vil si at man gir beskjed til selger om at bobilen ikke er i kontraktsmessig stand, og at man av den grunn vil kreve noe.

Det er to ulike reklamasjonsfrister man må overholde samtidig, noe mange ikke er klar over. Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette følger av kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. For forbrukerkjøp bestemmer loven at denne relative fristen aldri kan være kortere enn to måneder fra tidspunktet mangelen ble oppdaget.

Den andre fristen er en absolutt frist. Fristen er to år. Unntak gjelder for forbrukerkjøp der tingen «ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre». For slike ting er fristen fem år. Dersom selger ved garanti eller lignende har påtatt seg ansvar for mangler i mer enn to år, vil denne garantien gå foran lovens regulering.

Det er lurt å reklamere så fort man merker at noe er galt, før man eventuelt utreder dette selv eller hos bobilfagkyndig

Ikke vent til etter undersøkelser, for da kan fristen ha løpt ut. Allerede ved indikasjoner som lukt kan det lønne seg å gi selger beskjed.

Har du kjøpt bobil med fukt og råte anbefaler vi at du reklamerer umiddelbart. Send skriftlig reklamasjon og vær tydelig på hva som er feil og hva du vil kreve.

Venter man for lenge med å reklamere, kan faktisk en ellers god sak være ødelagt. Konsekvensen av å vente for lenge er således ofte inngripende.

Utredning og undersøkelser

Etter man har reklamert til selger, vil det være hensiktsmessig å foreta utredning og undersøkelser av skaden og dens omfang. Kjøper må bevise at han har et krav og at det foreligger en mangel. Da kan det være lurt, og noen ganger helt nødnvendig, med sakkyndig rapport som bekrefter skaden og dens omfang. Dette vil også være relevant når man vurderer hva man skal kreve fra selger. Jo mer omfattende skaden er, jo mer ønskelig vil det kanskje være med heving.

For at undersøkelsen skal bli riktig med hensyn til hva som er viktig å dokumentere, kan det være hensiktsmessig å engasjere advokat før sakkyndig undersøkelse.

Når er fukt og råte en mangel?

Fukt og råte er ofte en skjult mangel, som har vært til stede uten å vise seg. Dette kan utvikle seg over lang tid, og omfanget kan være større enn man først tror. Tidspunktet for mangelsvurderingen er det tidspunktet risikoen går over på forbrukeren. Vanligvis er dette ved levering. Skjulte mangler viser seg nødvendigvis ikke på dette stadiet.

Det klare utgangspunktet er at bobilen skal være i samsvar med det som er avtalt, når det kommer til «art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning». Dette følger av kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15. For å finne ut hva som er avtalt må man se hen til kjøpskontrakten, informasjon gitt fra selger og andre i tilknytning til selger, samt andre salgsdokumenter. Dersom bobilen ikke er kontraktsmessig, foreligger en mangel.

Bobilen har også en mangel dersom selger har forsømt opplysningsplikten

Selger opplysninger reguleres i kjøpsloven § 18 og forbrukerkjøpsloven § 16. Dersom selger vet om fukt eller råte, og lar vær å fortelle dette til kjøper, kan det utgjøre en mangel. Det samme gjelder dersom selger har gitt opplysninger som ikke stemmer. Dette er tilfelle dersom selger forteller kjøper at bilen ikke har problemer med fukt eller råte, når han vet at bilen faktisk har slike problemer.

Fukt- og råteskader er mer vanlig jo eldre bobilen er. For gamle bobiler kan det vanskelig forventes at bilen skal være i perfekt stand, og man må regne med noen feil. Dermed er det vanskeligere å få medhold i et mangelskrav. De fleste bruktbobiler blir i dag solgt «som den er» – et forbehold som sikrer selger mot slike skjulte mangler. Også der det er tatt slike forbehold kan det foreligge en mangel.

Etter kjøpsloven § 19 foreligger det mangel der:

 • Selger har gitt uriktige opplysninger
 • Selger har forsømt opplysningsplikten om vesentlige forhold
 • Tingen er i vesentlig dårligere stand enn man kunne regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers

Ved forbrukerkjøp gjelder samme regler, men vesentlighetskravet er fjernet. Det er dermed lettere å konstatere at det foreligger mangel i forbrukerkjøp.

Fukt og råte utgjør en mangel – hva kan kjøper kreve?

Dersom fukt og råte utgjør en mangel, har man flere muligheter.

Retting og prisavslag er praktisk i saker som dette

Retting vil si at feilen repareres, hvis det er mulig. Selger har rett til å forsøke retting, men i forbrukerkjøp gjelder denne retten bare to forsøk. Har selger ikke klart å rette feilen etter disse to forsøkene, vil forbrukeren kunne kreve andre beføyelser. Prisavslag vil si at man får igjen en del av kjøpesummen. Prisavslaget skal fastsettes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Heving vil si at man setter en strek over hele kontrakten, slik at man stilles som om avtalen aldri var inngått

Begge parter leverer tilbake det de har fått – selger får bobilen og kjøper får kjøpesummen. For å heve et kjøp etter kjøpsloven, må mangelen medføre vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjøpsloven § 39. I tillegg må heving kreves «innen rimelig tid». Det kan derfor være hensiktsmessig å kreve heving med en gang, dersom man ser at omfanget på skadene er stort. Etter forbrukerkjøpsloven er det nok at mangelen ikke er «uvesentlig» jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Spørsmålet ved heving er om kjøper har rimelig grunn til å se seg løst fra kontrakten.

Erstatning kan kreves dersom man har hatt et økonomisk tap

Erstatning er den eneste beføyelsen som kan kreves ved siden av en annen, for eksempel retting og erstatning. Typiske utgifter som kan dekkes ved erstatning er blant annet reparasjon og sakkyndigrapport. Det viktige er at det økonomiske tapet må skyldes mangelen.

Har du en bobil med fukt og/eller råte? Ta kontakt!

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem dersom man oppdager fukt og råte. Det kan også være vanskelig å vite hva man skal kreve av selger. Da kan det være hensiktsmessig å kontakte advokat.

Vi har god kompetanse i bobilsaker. Ved å kontakte oss, får du hjelp fra en spesialisert advokat. Første henvendelse er alltid uforpliktende. Ta kontakt i dag! Vi finner ut om saken er god, og om advokatbistand vil lønne seg. Det er trygt og smart å kontakte en av våre advokater.

Advokatbistand trenger ikke være dyrt. Bobilforsikringen dekker en vesentlig del av utgifter til advokat. Vi kan hjelpe deg å søke om dette.

Send oss en melding fo uforpliktende vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Bobiladvokat i din sak?

  Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

  Advokathjelp kjøpsrett

  De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

  Biladvokat

  Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

  Råte i campingvogn

  Har du plutselig oppdaget at din nyinnkjøpte campingvogn har råteflekker langs veggen eller at noen av gulvplankene er råtene? Da kan du ha et krav

  Bobil med feil på girkassen

  Bobilen er solgt «som den er».