Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen

Det er som regel godt kjent for sakens parter at bilforhandler har en utbedringsrett. Når det kommer til hvor lang tid forhandleren har på å utbedre mangelen melder imidlertid usikkerheten seg, også hos forhandlersiden. Det er ikke så rart. Vilkårene i loven er ikke særlig presist utformet.

Realiteten er at lang utbedringstid kan medføre at kravet til utbedring «innen rimelig tid» ikke er oppfylt, noe som igjen gjør at forbrukeren kan ha krav på heving av kjøpet. Ved heving av kjøpet skal forbrukeren ha tilbake hele kjøpesummen, justert for renter og eventuelt nyttefradrag.

Kort om problemstillingen

Vi tar her for oss de tilfeller hvor partene er enige om at mangel foreligger etter forbrukerkjøpsloven. Det vil altså si at du som forbruker har kjøpt et objekt av en profesjonell forhandler.

Ved slike kjøp har forbrukeren 5 års reklamasjonsmulighet etter loven i saker om bil, båt, bobil og andre kostbare gjenstander som er ment å vare over lang tid. I tillegg følger det som oftest med en garanti fra det tidspunkt objektet var nytt. Dette er en avtale som står på «egne ben». Garantiavtalen gir som regel rett på utbedring, men ikke heving av kjøpet. Da er det forbrukerkjøpsloven som må anvendes.

Situasjonen er altså som følger:

  1. Partene er enige om at objektet, for eksempel en bil, har en mangel etter loven.
  2. Forhandler har iverksatt utbedringsprosessen.
  3. Utbedringsprosessen tar tid.

Når har den tatt for lang tid? Og hva bør du gjøre?

Hvor lang tid har bilforhandleren på seg til å utbedre mangelen?

Etter forbrukerkjøpsloven § 30 (lovdata.no) skal mangelen utbedres «innen rimelig tid». Det er denne ordlyden som byr på problemet, for hvor lang tid snakker vi om?

Det er ikke mulig å stille opp en frist som gjelder for alle saker. Vurderingen skal skje konkret og helhetlig. To saker er sjelden helt like og det kan være momenter i en sak, som gjør at utbedringen kan være å anse som «innen rimelig tid» i den ene saken, men ikke den andre. Dette gjør vurderingen vanskelig, noe som igjen lett medfører uenighet.

Av forarbeidene til loven fremgår det at starttidspunktet for beregning av fristen for avhjelp starter å løpe etter forbrukeren har reklamert over mangelen.

Hva skal vektlegges i «innen rimelig tid»-vurderingen? Med bakgrunn i forarbeidene og juridisk litteratur tar vi her for oss noen av momentene:

  1. Varens art

Hva slags objekt eller vare er det tale om? Dette ble vektlagt i en rettsavgjørelse (RG 1991 s.1165). Retten kom frem til at retting av mangelen var for sent utført. Et parti med kalendere var beheftet med en feil og feilen ble ikke rettet før i midten av januar det året kalenderen gjaldt for.

  1. Forbrukerens formål med å anskaffe varen

Her vil det være forskjell på en pyntegjenstand og en gjenstand som er kjøpt inn for å utfylle et mer viktig behov. I de fleste tilfeller er det vår oppfatning at lang utbedringstid ved bil, båt, bobil fort kan bli problematisk fordi forbrukeren har et konkret og viktig formål med anskaffelsen. Her er det sentralt å være tydelig på hvorfor man har kjøpt objektet. Har man kjøpt en bil for å komme seg til og fra jobb er det sentralt å ha bilen tilgjengelig.

  1. Mangelens art

Hva består mangelen i? En mangel som på ingen måte eller i svært liten grad påvirker bruken av objektet kan tilsi at forhandler har lenger tid på seg. Er det tale om en mangel som gjør at objektet ikke kan brukes som tiltenkt, vil det medføre at utbedringstiden skal vurderes strengere.

  1. Antall utbedringsforsøk

I forarbeidene til loven er det uttalt at tre forsøk på å utbedre mangelen i de fleste tilfeller vil innebære at forsøket på å rette mangelen har tatt urimelig lang tid. Vær imidlertid oppmerksom på at utbedringen kan ansees å ha tatt for lang tid selv om forhandler er på forsøk nummer en.

  1. Tilbud om erstatningsgjenstand

Det er i de fleste tilfeller i utgangspunktet påregnelig at forbrukeren må tåle at utbedringen tar 2-3 uker, forutsatt at det er gitt tilbud om erstatningsgjenstand. Dersom bilen din svikter og forhandler skal utbedre denne, og det tar mer enn en uke, bør forhandler stille med lånebil. Vi ser imidlertid i mange saker at forhandler ikke tilbyr erstatningsgjenstand i det hele tatt. I bilsaker vil det medføre at man må anskaffe leiebil, låne en bil fra andre eller bruke kollektivtransport. I slike tilfeller vil mangel på tilbud om erstatningsgjenstand tale for at utbedringen har tatt for lang tid. Tilbud om erstatningsgjenstand vil imidlertid ikke alene rettferdiggjøre at utbedringen tar urimelig lang tid.

  1. Hensynet til selger

Det kan ikke alltid forventes at selger skal kunne utbedre mangler umiddelbart. Ofte vil det være behov for undersøkelser. På den annen side vil som regel lang bestillingstid på deler som det klare utgangspunkt være forhandlers risiko.

Dersom mangelen er komplisert å utbedre, vil dette kunne tale for noe lenger utbedringstid.

Tilleggsmomenter i forhold til avhjelp av mangler

Det er viktig å være klar over at utbedring «innen rimelig tid» ikke er nok. Utbedringen må også skje innen det antall forsøk loven gir for utbedring av samme mangel. I tillegg skal utbedringen ikke være til «vesentlig ulempe» for forbrukeren.

Har utbedringsprosessen tatt mer enn 1 måned? Da kan du ha krav på å få kjøpesummen tilbake

Med forbehold om at alle saker må vurderes konkret er det vår oppfatning at forhandler kan stå i fare for å miste sin utbedringsrett dersom prosessen har tatt omkring 1 måned eller mer. Dette er basert på erfaring fra egne saker, praksis fra Forbrukerklageutvalget og rettspraksis.

 


 

Kontakt oss for vurdering av din sak – første vurdering er uforpliktende

Har du en sak hvor utbedringen har tatt omkring 1 måned eller mer? Kan ikke objektet brukes som tiltenkt, helt eller delvis?

Da anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en innledende vurdering av din sak. Du vil da få et bedre innblikk i hvordan du ligger an og hva som videre kan være hensiktsmessig å gjøre.

Siden vi startet med spesialisering innenfor kjøpsrett for over 10 år siden har vi løst svært mange saker hvor forhandler har brukt for lang tid på utbedring. Som regel kommer vi til enighet på effektivt vis for begge parter. Vi opplever at det kan være nyttig å benytte advokatbistand i slike saker, herunder for å bevisstgjøre forhandler-siden med saklig argumentasjon som er forankret i rettslig relevante kilder. Vår erfaring er at mange ikke kjenner loven og praktisering av denne godt nok, hvilket leder til misforståelser. På generelt grunnlag vil det kanskje også være enklere for forhandler å bruke lang tid på utbedring hvis forbrukeren aksepterer og kun «står med luen i hånden». Les gjerne våre tidligere saker om bil her.

De fleste seriøse forhandlere vil ved god argumentasjon og saklig opptreden se verdien i å løse saken utenrettslig, fremfor en langvarig og energikrevende prosess.

Bilforsikringen dekker utgifter til advokat

Ønsker du etter innledende vurdering å etablere oppdrag?

For å etablere oppdrag hos oss, må du være villig til å aktivere din rettshjelp over forsikringen på det objektet saken gjelder. Dette hjelper vi deg med. Fra dokumentert tvist foreligger, dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat, etter en fast egenandel på kr 4000. Dekningen er som regel på kr 100 000.

Vårt formål er i samarbeid med klienten å løse saken effektivt. Fornøyde klienter er vår viktigste referanse.

Send oss en melding om du vil ha saken din vurdert

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.