Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

Austin Lyngmyr & Co har mange saker der det er bygget over nabogrensen. Spørsmålet som mange har i slike saker er om man kan rive det som er bygget over nabogrensen.

På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus i to. Skadene på uthuset ble vurdert til kr 443 000. Når man tar saken i egne hender vil det kunne komme høye erstatningskrav.

Der det er bygget over nabogrensen er det viktig å ikke begå ulovlig selvtekt. Det fremgår av Granneloven § 11 at man i utgangspunktet har krav på at bygg over nabogrensen blir revet. Men det er viktig å få en dom på det. Man kan da bruke dommen som grunnlag for å tvangsfullbyrdelse. Dette slik at naboen som har bygget over grensen selv må rive. Dette ble blant annet resultatet i Gulating lagmannsrett, sak LG-2014-99630.

I mange saker vil alternativet være å forhandle frem en erstatning. Det kan bli svært kostbart å måtte rive et bygg. Da vil viljen til å betale en erstatning for å slippe dette være stor. Når man har en sak der naboen har bygget over nabogrensen vil man få rettshjelpsdekning.

Under husforsikringen er det rettshjelpsdekning som dekker 80% av utgiftene til advokat i slike saker. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med vår fagavdeling på fast eiendom.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

Prisavslag eller verdireduksjon etter bustadoppføringslova § 33

Austin Lyngmyr jobber mye med boligrett, herunder saker etter bustadoppføringslova. Det er stadig utvikling i rettspraksis, og det er viktig å være oppdatert på hva

Skjeggkre invaderer norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Felle eget tre – nye regler

Småhusplanen for Oslo ble endret i 2013, og i februar 2016 ble det fattet vedtak om at planen vedtas. Dette har ført til flere faktiske

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

I juni 20015 ble det vedtatt ny tomtefestelov. Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

Mangel ved bolig – hva skal man huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende