Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette? Spørsmålet er også om man kan ha delt bosted – 50/50 fordeling av barna. Delt bosted betyr at barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. Delt bosted kalles også for en ordning med 50/50 omsorg. Barnet har i disse tilfellene fast bosted hos begge sine foreldre. Utgangspunktet er klart – hva som er til det beste for barnet skal legges til grunn i vurderingen av hvor barnet skal bo og hvordan omsorgsfordelingen mellom foreldrene skal være. Det er full adgang til å avtale delt bosted for barnet om det er til barnets beste.

Delt omsorg – 50/50 og barnets beste

I norsk rett er det en relativt restriktiv holdning til delt bosted, herunder en 50/50 fordeling av barn mellom foreldre. Lovgiver har drøftet delt bosted blant annet i forarbeidene til barneloven. Det er vurdert om delt bosted bør være utgangspunktet ved barnefordeling. I Sverige er det slik at utgangspunktet ved barnefordelngssaker er en 50/50 fordeling. Det følger av forarbeidene i norsk barnelov at utgangspunktet i norsk rett ikke skal være delt bosted – 50/50. Delt bosted er følgelig unntaket, og ikke en hovedregel i Norge. I Norge har vi såkalt “vanlig samvær”som følger av barneloven § 43 annet ledd. Vanlig samvær tilsier at den ene forelderen har daglig omorg for barnet, mens den andre forelderen har barnet hos seg annenhver helg, en dag i uken med overnatting, samt en nærmere fordeling i ferier. Dersom foreldrene ønsker delt bosted for barnet, herunder en 50/50 ordning står de fritt til å avtale dette seg i mellom. Foreldre har følgelig full avtalefrihet med hensyn til hvilken ordning de ønsker om samvær og omsorg for deres barn. Det kan også påstås at foreldre kjenner barnet sitt best, og derved vet hva som er til deres barns beste og det beste for familiens situasjon som sådan. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan barnefordelingssaken tas opp til rettslig behandling. Retten kan også dømme i retning av delt bosted for barna. Dette skjer imidlertid unntaksvis. Det kan også dømmes delt bosted for barnet mot foreldrenes vilje, og da gjerne mot den ene forelderens vilje. Det er imidlertid en forutsetning at det foreligger “særlige grunner” for å dømme delt bosted for barn. Dette følger uttrykkelig av barneloven § 36 annet ledd.

Særlige grunner – delt bosted

Delt bosted idømmes unntaksvis. Det følger av at utgangspunktet i norsk rett er at barnet skal bo fast hos den ene forelderen og følgelig ha et nærmere fastsatt samvær med den andre forelderen. Det er flere forutsetninger som må være til stede for at retten dømmer delt bosted for barnet. Det er uttalt i tidligere saker omkring dette at foreldrene geografisk må bo i nærheten av hverandre. Barnet må derved kunne fortsette kontakt med sine venner og aktiviteter hos begge foreldrene. Videre legges det vekt på om barnet selv er tilfreds med en situasjon med delt bosted, ved å bo halvparten av tiden hos hver av sine foreldre. Det legges også vekt på om samarbeidet mellom foreldrene er relativt godt. Det er uttalt at delt bosted ikke nødvendigvis er en tilfredsstillende ordning for særlig små barn. Dette er begrunnet i barnets behov for stabilitet omkring sin omsorgs- og bosituasjon. Delt bosted kan by på en del utfordringer, også for barnet, da barnet flytter i realiteten annenhver uke. Det kan derved bli mindre stabilt for barnet da barnet må omstille seg på et nytt sted når det er ny uke. Imidlertid må man se hen til det konkrete barnet og ta en vurdering av barnets beste ut fra dette barnets situasjon.

Ta gjerne kontakt ved delt omsorg

Våre advokater arbeider mye med barnefordelingssaker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak i forbindelse med delt bosted eller om barnefordeling.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre