Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker. Dette gjelder også for en sykemeldt arbeidstaker.

Hva er et drøftelsesmøte?

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte en eventuell oppsigelse eller avskjed med arbeidstaker og dens tillitsvalgte. Dette skjer i et drøftelsesmøte. Plikten til drøftelsesmøte er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-1 (arbeidstilsynet.no).

Et drøftelsesmøte skal gjennomføres FØR arbeidsgiver har truffet beslutning om å si opp den ansatte. Møtets funksjon er å sikre at arbeidstakeren skal bli hørt og og at det er forsvarlig grunnlag for avgjørelsen. Arbeidstaker gir uttrykk for sine synspunkter, og får adgang til å bestride de forhold arbeidsgiver tar opp. Avgjørelsen skal ikke treffes før møtet er avsluttet, og skal vurderes på bakgrunn av det som kommer frem i møtet.

Stillingsvernet ved sykdom

Det kreves «saklig grunn» for å si opp en ansatt. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 (arbeidstilsynet.no), Vern mot usaklig oppsigelse. Sykdom vil ikke utgjøre saklig grunn til oppsigelse de første 12 månedene arbeidstaker er sykemeldt. En arbeidstaker kan dermed ikke sies opp grunnet sykdom i denne perioden. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-8 (1):

«Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.»

Det er likevel ingenting i veien for å si opp en sykmeldt arbeidstaker av andre grunner, forutsatt at saklighetskravet er oppfylt. Dette kan både være forhold knyttet til arbeidstaker selv eller til virksomheten/arbeidsgiver. Eksempel på saklig oppsigelse kan være nedbemanning og driftsinnskrenkning.

Drøftelsesmøte når man er syk

Selv om arbeidstaker er sykemeldt, skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte. Dette er det klare utgangspunktet. Enhver skal få anledning til å bestride og diskutere oppsigelse eller avskjed.

Det er likevel slik at mange sykemeldte som mottar innkalling ikke orker eller ønsker et slikt møte. Et slikt møte kan være en påkjenning for arbeidstaker. Drøftelsesmøtet trenger ikke gjennomføres dersom arbeidstakeren ikke ønsker det. Da kan arbeidsgiver gi oppsigelse uten å drøfte med arbeidstaker.

Arbeidsgivers drøftelsesplikt gjelder bare «så langt det er praktisk mulig». Oppsigelse uten drøftelsesmøte kan derfor også gis der arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få i stand et møte.

Når har arbeidsgiver gjort det som er «praktisk mulig»?

Unntaket er strengt. Arbeidsgiver må gi en innkalling, og denne må komme frem til arbeidstaker. Arbeidsgiver må gjøre sitt beste for å få tak i arbeidstaker. Videre må det settes en tid for møtet, med et tidsrom som er romslig nok til at arbeidstaker kan forberede seg. I mange tilfeller vil dette kunne være nok. Hvis det er vanskelig for arbeidstaker å møte opp fysisk, vil det likevel kunne forventes at man tar møtet over telefon eller videosamtale.

En advokat har lov til å bistå deg på drøftelsesmøte

Dette kan ofte lønne seg, da advokaten kjenner regelverket og er i stand til å representere dine interesser på best mulig måte. Vurderer du advokatbistand? Ta kontakt med oss. Vi tilbyr en forpliktende førstevurdering av saken din. Advokatbistand trenger ikke være dyrt. Vi kan sjekke om du har rett på fri rettshjelp eller om du får dekket utgifter til advokat.

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

  Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

  I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

  Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

  Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

  Sparken på dagen

  Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.