Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke er ulovlig skadeverk. En slik handling medfører erstatningsansvar. I mange saker kan det bli erstatning på flere hundretusenkroner. I denne artikkel vil vi ta for oss de grunnleggende regler om felling av trær på naboeiendommen som er gjort uten samtykke.

Hva kan du kreve ved ulovlig felling av trær på naboeiendommen?

Når det er utført ulovlig felling av trær på privat eiendom, har høyesterett vurdert hva som kan kreves. I RT 2005 s. 216 går det frem at det må utmåles en erstatning til rimelige gjenopprettingstiltak uavhengig av skyldgrad. Høyesterett sier at utgangspunktet er nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting skal erstattes. Det må gjøres en konkret vurdering av hvilke gjenopprettingstiltak det er rimelig og fornuftig at settes i verk.

Høyesterett har brukt de samme prinsippene som gjelder for ansvar for forurensningsskade i foruresningsloven § 57 bokstav b. Der fremgår det at ansvaret omfatter  rimelige og nødvendige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade. Det er i forarbeider og juridisk teori langt til grunn at denne bestemmelse er i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Ved ulovlig felling av trær kan man altså kreve hva som er rimelig og nødvendig tiltak for å gjenopprette tilstanden.

Nærmere om erstatning ved felling av trær

I rettspraksis er det lagt til grunn at ett 10 meter høyt furutre medførte en erstatning på kr 65 000. Videre fremgår det av rettspraksis at det kan plantes trær som er 7 – 8 meter høye, med oppfølgning over tre år blir det en kostnad på kr 70 000 pr tre. Det må som nevnt gjøres en konkret vurdering, dette bør gjøres av en abroist, eller en annen fagperson med skogfaglig bakgrunn. Men ulovlig felling av trær på naboeiendommen vil ofte resultere i høye utbedringskostnader.

Hos Austin Lyngmyr betaler du bare 20%

I saker om ulovlig felling av trær på naboeiendommen har du krav på å få dekket advokat på din boligforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap. Slik at du kun betaler egenandel til oss, det overskytende 80% fakturerer vi ditt forsikringsselskap direkte. Dette gjør vi for at det skal være enkelt å bruke advokat.

Vi har spesialiserte advokater på fast eiendom som hjelper deg med å få riktig erstatning.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Mangel ved bolig – hva man skal huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Felle tre på egen tomt i Oslo

Småhusplanen gjelder 29 tusen eiendommer i Oslo. Denne ble endret i 2013 og 2016.  Dette har ført til flere faktiske endringer i hva en del

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Prisavslag eller verdireduksjon etter bustadoppføringslova § 33

Austin Lyngmyr jobber mye med boligrett, herunder saker etter bustadoppføringslova. Det er stadig utvikling i rettspraksis, og det er viktig å være oppdatert på hva

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

  Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

Tomtefeste og tomtefesteavgift

Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

Skjeggkre invaderer norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i