Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Kjøp og salg av biler skjer i stor utstrekning. Som oftest går dette helt fint. En problemstilling vi har hatt en del saker på er der hvor en kjøper inngår bindende avtale med selger, men så trekker seg i ettertid. Da blir det spørsmål om erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg.

Kontraktsbrudd/Avtalebrudd

Man taler gjerne om kontraktsbrudd, men dette kan også bli misvisende. Det er ikke et krav om at kjøpekontrakt må være signert for at bindende avtale kan anses for inngått. Her misforstår mange. Hvis en kjøper for eksempel per mail uttrykkelig har akseptert et kjøp, kan ikke kjøper komme unna bare fordi kjøpekontrakten ennå ikke er signert. Likevel er det vanlig å omtale problemstillingen som erstatning for kontraktsbrudd.

Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Det mest hensiktsmessige for en selger som opplever at en kjøper trekker seg etter at bindende avtale er inngått er stort sett å selge til en annen kjøper. Det vil kanskje bli en tidkrevende prosess å kreve gjennomføring av kjøpet ovenfor den første kjøperen.

Det er ofte mer ønskelig å selge bilen, slik at man får penger inn, så får man heller gå videre mot første kjøper med erstatning for det økonomiske tapet. Det er blant annet fastslått i Høyesterett at en selger om visse vilkår er oppfylt kan kreve erstatning av første kjøper for differansen mellom avtalt kjøpesum og den kjøpesummen man får solgt bilen til ved dekningssalget.

Vilkår for erstatning

Rt. 2010 s. 1580 er sentral på området. Det kan utledes av dommen at følgende momenter er sentrale i vurderingen av om selger skal få tilkjent erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg:

  • Det må foreligge bindende avtale om kjøp av bil (ikke krav om signert kjøpekontrakt, konkret tolking)
  • Foreligger det forhold på kjøpersiden som er årsaken til at kjøper trekker seg?
  • Har selger orientert kjøper om at det blir gjennomført dekningssalg?
  • Er bilen solgt til høyest mulig pris raskest mulig?

Det er følgelig viktig at selger går frem på riktig måte. I de fleste tilfeller vil det være fornuftig å ha advokatbistand gjennom hele prosessen for å sannsynliggjøre at man oppfyller sin tapsbegrensningsplikt og går frem på riktig måte.

Advokatbistand ved erstatning

Vi tilbyr advokatbistand ved erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg. Dette er en problemstilling vi har gode erfaringer på. Du vil også ha gode muligheter til å få dekket mesteparten av advokatutgiftene via bilforsikringen, herunder rettshjelpsdekning. Dersom du sender inn en henvendelse, blir du kontaktet innen kort tid. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering og vi sjekker om du har forsikringsdekning på saken.

Det er flere muligheter med en sak som dette. Dersom kjøper ikke aksepterer erstatning, kan saken tas videre med klage til forliksrådet eller klage til forbrukertvistutvalget. Dersom du tar kontakt med oss, vil du få en vurdering på hvilket prosesspor du bør velge, utdypt med fordeler og ulemper med de ulike prosessporene.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som