Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles en individuell erstatning. Erstatning ved trafikkulykke kan være komplisert og vanskelig. Forsikringsselskapet er ofte representert med juridiske saksbehandlere og advokater. Styrkeforskjellen mellom partene er stor, noe som kan være uheldig. Vær klar over at du som skadelidt ved trafikkulykke har krav på juridisk bistand fra advokat. Kostnadene til advokat betales av forsikringsselskapet såfremt de er rimelige og nødvendige. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller en vurderingen av saken.

Rett til erstatning ved trafikkulykke –  bilansvaret

Erstatningsansvaret for motorkjøretøy i Norge er regulert i bilansvarsloven. Alle eiere av motorkjøretøy er pålagt å tegne en ansvarsforsikring som skal dekke skader motorkjøretøyet gjør på person og ting. Ansvaret for motorkjøretøy er objektivt, jfr. bilansvarsloven § 4, jfr. § 1. Dette innebærer at du har rett til erstatning ved trafikkulykke selv om ingen kan bebreides eller lastes for ulykken. Dersom du har medvirket til trafikkulykken med tilstrekkelig grad av skyld, kan du imidlertid risikere å få avkortning av erstatningen. Krav om erstatning ved trafikkulykke rettes følgelig mot forsikringsselskapet der ansvarsforsikringen er tegnet.

Advokat ved trafikkulykke – rett til gratis bistand fra advokat

Erstatning ved trafikkulykke byr på mange utfordringer, både faktisk så vel som juridisk. Det er viktig at du tar kontakt med en advokat som er spesialist på personskade så tidlig som mulig. Kostnader til advokat dekkes som hovedregel av forsikringsselskapet. Begrunnelsen er at utgifter til juridisk bistand utmåles som en del av erstatningen. Forsikringsselskapet kjenner godt til dette og noen ganger det faktisk lettere for forsikringsselskapet å forholde seg til en advokat i saken.

Erstatning ved trafikkulykke – erstatningsutmåling ved trafikkulykke

Utmåling av erstatning ved trafikkulykke reguleres av skadeerstatningsloven. Det følger av skadeerstatningsloven § 3-1 at

«erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden»

I tillegg har du krav menerstatning som skal dekke tapt livsutfoldelse, jfr. skadeerstatningsloven § 3-2.

Det er ikke alltid lett å forstå hvilke rettigheter og erstatningsposter skadelidt har krav på bare ved å lese bestemmelsen. Oppsummeringsvis kan erstatning ved trafikkulykke inndeles inn i følgende erstatningsposter:

  1. Lidt og fremtidig inntektstap (herunder tap av ordinær lønn, overtidspenger, naturalytelser og goder)
  2. Lidt og fremtidig merutgifter (utgifter til medisinske undersøkelser og konsultasjoner, ombygging av bolig og bil, medisiner, psykologhjelp mv)
  3. Menerstatning ( tapt livsutfoldelse)
  4. Hjemmearbeidserstatning ( tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet)
  5. Forsørgertapserstatning  (ved tap av forsørger)
  6. Oppreisning (erstatning for tort og svie)

Det grunnleggende prinsippet er at skadelidt skal få dekket sitt fulle øknomiske tap. I erstatningsoppgjøret er det viktig å kunne sannsynliggjøre sitt økonomiske tap. Etter alminnelige bevisregler er det skadelidte som har bevisbyrden. Dette betyr at skadelidte må føre bevis for å sannsynliggjøre sitt økonomiske tap. Herunder fremskaffe nødvendige dokumenter, uttalelser, og papirer fra arbeidsgiver og behandlingssteder.

Kontakt oss for en førstevurdering av personskadesaken

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og uforpliktende vurdering av saken. Vi har advokater som har personskade som sitt spesialfelt og flere av våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskapene og kjenner godt til deres strategi og saksbehandling.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra