Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som faktisk. Hvilke erstatningsposter har skadelidte krav på på? hvordan beregnes erstatningen konkret i den enkelte sak? hvilke regler og prinsipper styrer erstatningsutmålingen? Dette er noen av de spørsmålene som berøres i denne artikkelen. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og har fagspesialister som kjenner regelverket ut i fingerspissene. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken. Vi bistår klienter over hele landet.

Erstatningspostene ved personskade – skadeerstatningsloven § 3-1

Denne artikkelen tar for seg erstatningsutmåling etter de alminnelige erstatningsregler. Et grunnleggende prinsipp ved erstatningsutmålingen er at skadelidte skal stilles i den samme økonomiske stilling som han var i før skaden inntraff. Utgangspunktet er derfor at skadelidte skal få dekket sitt fulle økonomiske tap, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er vanlig å inndele erstatningspostene etter følgende kategorier:

  • 1. Lidte og fremtidige utgifter

Denne erstatningsposten omfatter merutgifter skadelidte påføres som følge av personskaden.  Det stilles som vilkår at utgiftene må være rimelige og nødvendige. De aktuelle utgiftene gjelder transportutgifter, utgifter til behandling og medisiner, omlegging eller tilpasning av bolig, tekniske hjelpemidler, pleie og omsorg/ sosialmedisinske behov. Eksempler på utgifter som omfattes er legekonsultasjoner, fysioterapi, tilpasning av bil, rullestol, behandlingsutstyr, hjelpepleier, hjemmehjelp m.v.

  • 2. Lidt og fremtidig inntektstap

Erstatningen skal dekke inntektstap som skadelidte har hatt og eller vil få i fremtiden som følge av skaden. Når det gjelder fremtidig inntektstap er det vanlig å beregne frem til pensjonsalder ved fylte 67 år. Har man lidt et inntektstap vil man som regel ha krav på erstatning for tap av pensjon i tillegg. Begrunnelsen er at man ikke opparbeider seg like mye pensjonspoeng.

  • 3. Menerstatning

Menerstatning er i motsetning til de andre erstatningspostene et ikke-økonomisk tap. Tankegangen er at menerstatning skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Reglene om menerstatning finner vi i skadeerstatningsloven § 3-2. Det følger av bestemmelsen at

«har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse»

I praksis er den klare hovedregelen at den medisinske invalidtetsgraden må være på minst 15 % for at skadelidte skal ha krav på menerstatning. Graden av den medisinske invaliditeten fastsettes som regel av en medisinsk sakkyndig.

  • 4. Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Personskaden kan medføre at skadelidte ikke klarer å utføre daglig husholdsarbeid eller annet arbeid i hjemmet. Dette er et tap som har erstatningsmessig vern. Typisk vil dette være snømåking, hagearbeid, rengjøring av huset mv.

  • 5. Oppreisning

Oppreisning reguleres av skadeerstatningsloven § 3-5. Erstatningen er ment som en kompensasjon for såkalt «tort og svie» og er følgelig et ikke-økonomisk tap. For å kreve oppreisning stiller loven som vilkår at skadevolder fortsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person. Oppreisning er særlig aktuelt ved trafikkulykker og for pårørende eller fornærmede i straffesaker.

  • 6. Forsørgertapserstatning

Dersom skadelidte dør som følge av personskaden kan pårørende eller etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Erstatningsutmåling ved forsørgertapserstatning er spesiell og det kreves særskilt kompetanse. Utmålingen reguleres av skadeerstatningsloven § 3-4. For å ha rett til forsørgertapserstatning stiller loven som vilkår at man helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Erstatningen er ment å dekke bortfallet av avdødes økomomiske og naturelle bidrag. Likevel er det kun den delen som kan betraktes som «forsørgelse» som er gjenstand for erstatning.

Erstatningsutmåling ved personskade – advokatbistand?

Vårt advokatfirma har advokater som er fagspesialister på personskader. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken. Vi bistår klienter over hele landet.

Som hovedregel dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det finnes også rettshjelpsordninger som dekker advokatutgifter. Vi ordner med nødvedige papirer og søknader til forsikringsselskapet når det gjelder dekning av juridisk bistand.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles