Ettergivelse av gjeld på grunn av psykisk sykdom

Dessverre er det slik at visse psykiske lidelser gjør at den økonomiske vurderingsevnen blir sterkt svekket. Dette kan særlig gjelde ved maniske lidelser, eller tilstander som gir psykotiske symptomer. I intense faser i sykdommen, kan sykdommen få den syke til å foreta svært uheldige disposisjoner for seg selv, for eksempel i form av ukritiske kjøp, eller ved å stifte dyr og usikret kredittkort- og forbruksgjeld.

Den syke risikerer dermed å sitte igjen i et økonomisk uføre, med stor gjeld og mange inkassosaker som kan pågå i flere år. Dette kommer i tillegg til den belastningen den psykiske lidelsen innebærer.

I praksis viser det seg at den syke møter liten forståelse og velvilje hos kreditorer og inkassoselskaper

Det finnes derimot regler som medfører at avtaler om kjøp og lånopptak kan bli kjent ugyldige, dersom de er inngått under påvirkning av en alvorlig psykisk lidelse. Reglene er i stor grad ulovfestede, og vurderingene kan være kompliserte.

Erfaring viser at kreditorer og inkassoselskaper først tar kravet på alvor når advokat er engasjert. Advokat André Abelson har bistått flere klienter med å fremme slike krav om ugyldighet, med gode resultater, i form av at gjeld har blitt slettet og klient har blitt gjeldfri.

Dersom krav om ettergivelse blir avvist av kreditorer og inkassoselskaper, vil det foreligge tvist som medfører at klient vil ha rett til å få dekket sine advokatutgifter under rettshjelpsdekningen i innboforsikringen.   

Har du en sak du vil gå videre med? Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering:

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Fri rettshjelp

  Fri rettshjelp er en ordning etter Rettshjelpsloven hvor advokaten får sitt salær utbetalt av staten. Fri rettshjelp betales etter faste satser. Det skilles mellom fritt

  Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

  Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Mottatt fraværsdom – hva nå?

  Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke

  ID tyveri – gratis advokathjelp

  Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.

  Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

  Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må

  Lisensforsikring – idrettsforsikring

  Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

  ID-tyveri

  Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

  Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

  Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

  Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

  Avslag barneforsikring – advokathjelp

  Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

  Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

  Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

  Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

  Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

  Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

  Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

  Sende forliksklage for å sikre et krav

  For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

  Hjelp til å sende begjæring om utlegg

  Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

  Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

  Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da