Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven.

En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må først ha vært til behandling hos Forbrukertilsynet. Saken kan deretter bringes inn for Markedsrådet ved klage.

Vilkårene for ileggelse av overtredelsesgebyr etter mfl. § 43 er for det første at det objektivt sett foreligger overtredelse av én eller flere av de bestemmelser som er oppregnet i bestemmelsens første ledd. For det andre må overtredelsen være vesentlig eller gjentatt. I tillegg er det et vilkår at det foreligger en forsettlig eller uaktsom overtredelse.

Mange saker som har vært behandlet av Markedsrådet gjelder brudd på forskrift om urimelig handelspraksis (svartelisten). Her er det fastsatt 31 eksempler på handelspraksis som under alle omstendigheter skal anses som urimelige.

Svartelistens punkt 15 fastslår at det under alle omstendigheter skal anses som en urimelig, villedende handelspraksis «å hevde at den næringsdrivende er i ferd med å avvikle virksomheten eller flytte til andre lokaler, når dette ikke er tilfellet». Bestemmelsen innebærer at en overtredelse uten videre skal anses som en urimelig handelspraksis, uten at det må foretas en nærmere konkret vurdering av hvorvidt handelspraksisen er urimelig etter de øvrige vilkårene i mfl. § 6 – § 9.

Markedsrådet har behandlet flere saker vedrørende svartelistens punkt 15. Et eksempel er MR-2017-275 (Maktabi) hvor personen bak virksomheten ble ilagt et overtredelsesgebyr på kr 200.000,- for brudd på svartelisten punkt 15 (om uriktig avviklingssalg). I MR-2018-443 (Brand House) ble et selskap ilagt et overtredelsesgebyr på kr 100.000,- for brudd på svartelisten punkt 15 (om uriktig avviklingssalg).

I saker for Markedsrådet der det konkluderes med at det er hjemmel for å ilegge et overtredelsesgebyr vil det også tas stilling til om overtredelsesgebyret Forbrukertilsynet har fastsatt er utmålt riktig. Markedsrådet har tatt utgangspunkt i at utmålingen skal se hen til overtredelsens grovhet, omfang og virkninger, jf. mfl. § 43 annet ledd.

Det vil ofte være lurt å ta kontakt med en advokat ved klage til Markedsrådet. En advokat kan hjelpe deg med å argumentere mot Forbrukertilsynets vedtak og størrelsen på overtredelsesgebyret, samt eventuelt representere deg ved Markedsrådets behandling av saken. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.