Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med bakgrunn i Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Austin Lyngmyr jobber mye med Forbrukerkjøpsloven knyttet til saker på bil, båt, bobil og campingvogner. I denne artikkelen skal vi skrive en del om hva du kan kreve i medhold av Forbrukerkjøpsloven.

Når gjelder forbrukerkjøpsloven?

Loven kommer til anvendelse når profesjonell selger i næringsvirksomhet selger varer til en privatperson. Tilfeller av privat selger og privat kjøper, eller kjøp salg mellom næringsdrivende faller således utenfor, jf. fkjl. § 1 (lovdata.no).

Forskjellen på forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Lovene har mange likheter. De som kjenner lovene meget godt vil likevel si at det er en del forskjeller. Et eksempel er regelen om omvendt bevisbyrde ved forbrukerkjøp. Hovedregelen i norsk kjøpsrett er at kjøper må bevise at gjenstanden var mangelfull på kjøpstidspunktet, altså at spiren til det som senere viste seg å være en mangel forelå på kjøpstidspunktet. Ved forbrukerkjøp snus denne bevisbyrden de første 6 månedene etter salget, jf. fkjl. § 18.

Dersom en feil viser seg i denne seks måneders perioden legges det til grunn at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet, med mindre selger kan bevise noe annet. Lovgiver har her styrket forbrukerens stilling, sammenliknet med de tilfeller der kjøpsloven kommer til anvendelse.

Flere forskjeller finnes, men det vil føre for langt å behandle disse her. Vi kan likevel si at Forbrukerkjøpsloven gir kjøper et bedre vern enn kjøpsloven. Samtidig er ikke forskjellen så stor at «alt håp er ute» dersom du ikke kan vise til forbrukerkjøpsloven. Også kjøpsloven gir muligheter for å gjøre mangler gjeldende.

Retting i henhold til forbrukerkjøpsloven

Ved mangler har selger og kjøper en rett til å kreve utbedring. Dersom utbedring skjer tilfreddstillende i overenstemmelse med loven, avskjærer dette adgangen til å kreve heving av kjøpet. Selger har rett til to forsøk på å fikse samme mangel. Lykkes selger ikke med dette, kan heving av kjøpet være en potensiell «fare» for selger.

Ofte ser vi advokater at selgere ikke kan reglene omkring avhjelp/retting. Mange profesjonelle selgere tror de kan fikse flere ganger, eller at de ved reklamasjon fra kjøper har lang betenkningstid. Det har de ikke. Dersom selger ønsker å tilby avhjelp må det skje uten opphold, hvilket fremgår direkte av loven.

Prisavslag

Dersom retting ikke har ført frem, og mangelen er av mindre vesentlig karakter, løses ofte slike saker med et forholdsmessig prisavslag. Prisavslag er en gjenganger i flere type saker. Typiske eksempler er feil opplysninger om årsmodell, feil opplysninger om utstyr, bil som har dårlig lakk og så videre.

Heving av kjøp

Det vi i Austin Lyngmyr jobber med mest innenfor kjøpsretten er heving av kjøp. Ved heving av bilkjøp, eller heving av kjøp på båt eller andre større gjenstander, står det ofte en del penger på spill hvilket igjen gjør det mer interessant å bruke advokat. Terskelen for å kreve heving av kjøp i medhold av forbrukerkjøpsloven er noe mildere enn hva kravet er etter kjøpsloven.

I henhold til forbrukerkjøpsloven kan man kreve heving når mangelen ikke er «uvesentlig». Forbrukerkjøpsloven gir således uttrykk for at ikke enhver mangel vil medføre grunnlag for heving. Det skal noe mer til. I praksis gjøres det en samlet vurdering av det kontraktsmessige avviket. Jo større avviket er fra det avtalte og/eller det forventede, desto større mulighet for heving av kjøpet vil det være.

Man ser imidlertid en tendens til at mangler som kan avhjelpes ved et prisavslag kan avskjære grunnlaget for heving. Hvor vidt det foreligger grunnlag for heving av et kjøp vil bero på en helhetlig vurdering der en rekke faktorer spiller inn. Slike saker har ofte vanskelige grensedragninger og det er ikke alltid helt enkelt å vite hvordan en sak ender.

Med god jurdisk bistand og kompetanse i bakhånd øker imidlertid muligheten for å vinne frem. Austin Lyngmyr har valgt å spesialisere seg på kjøpsrett og vi har denne kompetansen blant våre advokater.

Forsikringen dekker forbrukerens advokatutgifter

Dersom du krever heving av kjøp, og kan dokumenter at selgeren ikke godtar heving, vil din ordinære forsikring på bil, båt osv dekker utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Som regel må du ut med kr 2000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiften. Trenger du advokat i en hevingssak? Send oss en henvendelse så bistår vi deg videre.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.