Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning etter Rettshjelpsloven hvor advokaten får sitt salær utbetalt av staten. Fri rettshjelp betales etter faste satser.

Det skilles mellom fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er advokathjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Vilkårene for fri rettshjelp er kompliserte, og varierer fra sak til sak. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker må det betales en egenandel. I noen saker innvilges fri rettshjelp uavhengig av søkerens inntekt, mens i andre saker er det bare personer med bruttoinntekt på kr. 246 000,- (kr. 369 000,- for ektefeller/samboere) eller lavere, og nettoformue på kr. 100 000,- eller lavere, som får fri rettshjelp.

Fri rettshjelp med økonomisk behovsprøving

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp med økonomisk behovsprøving er saker om

 • Skilsmisse/separasjon mellom ektefeller
 • Oppløsning/samlivsbrudd mellom samboere
 • Foreldrekonflikter om samvær og fast bosted
 • Saker om personskadeerstatning
 • Tvist om gyldigheten av arbeidsgivers oppsigelse av arbeidsforhold
 • Tvist om opprettholdelse av utleiers oppsigelse av husleieavtale
 • Klage på vedtak fra Nav etter folketrygdloven

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

Saker hvor fri rettshjelp innvilges uavhengig av størrelsen på søkerens formue og inntekt er blant annet saker om

 • Voldsoffererstatning
 • Bistand til å politianmelde seksuelle overgrep
 • Misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • Barnevernssaker etter at vedtak er fattet
 • Mistanke om fusk på eksamen.

Hvordan dokumentere inntekten

For å få rettshjelp må det dokumentere at søkeren har lav inntekt ved å fremlegge siste skattemelding. Det er i tillegg et krav om at det fremlegges tre siste lønnslipper eller utbetalingsoversikt fra NAV. Om søkeren nettopp har mistet en inntekt, kan fri rettshjelp innvilges ved dokumentasjon på at søkeren samlet vil falle inn under inntektsgrensen per år uten inntekten.

Rettshjelp for utenlandske statsborgere og norske statsborgere bosatt i utlandet

Søkere som er bosatt i utlandet og om søkeren er utenlandsk statsborger, kan vedkommende få fri rettshjelp over hele Norge hvis saken har tilknytning til Norge. Det er ikke vilkår om å være norsk for å få fri rettshjelp i Norge, hvis saken har tilknytning til Norge.

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan advokaten selv innvilge fri rettshjelp i en sak.

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.