Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av loven. På denne måten kan et hevingskrav unngås. Det er likevel ikke helt rett frem, og lett å «snuble». For det tilfelle selger ikke har gått riktig frem kan retten være tapt og kjøper potensielt ha et hevingskrav i behold.

Tenk deg følgende situasjon: Som forbruker har du akkurat kjøpt båt av en forhandler, og det viser seg at du har kjøpt et mandagseksemplar. Feilene med båten kan for eksempel være at motoren fusker, og at instrumentpanelet på båten er ødelagt. Feilene gjør at det er uforsvarlig å bruke båten.

Båtsesongen er akkurat i gang, og situasjonen nå er at du risikerer at båten blir stående store deler av sesongen på verksted. For å unngå alt ekstraarbeid med å reparere båten, slik som telefonsamtaler og e-poster frem og tilbake med verksted og selger – og ikke minst at du ønsker å bruke båten snarest mulig – ønsker du å levere båten tilbake til selger.

Juridisk kalles dette å «heve» kjøpet. Du kontakter selger og sier at du ønsker å heve båtkjøpet. Selger responderer med at han ikke godtar hevingskravet, men at han kan utbedre feilene. Må du finne deg i dette som kjøper?

Selger kan avverge heving ved å sørge for å reparere feilene, men forutsetningen for dette er at han fremsetter et fullverdig tilbud om reparasjon, og i tillegg kreves det at tilbudet fremsettes «uten ugrunnet opphold». Dersom selger oppfyller disse to vilkårene, avskjærer dette muligheten til å heve kjøpet.

Forbrukerklageutvalget sitt vedtak FTU-2015-1046 belyser hva som kreves av reparasjonen som tilbys, og hvor fort et tilbud om reparasjon må fremsettes. Konkret gjaldt saken kjøp av en bil, men saken har overføringsverdi også for andre transportmidler slik som bil, bobil og motorsykler. I saken ble det kjøpt en bil som det heftet flere feil med. Da bilen ble levert viste det seg at den manglet diverse utstyr, den ene frontlykten fungerte ikke, og det var ulyder i motoren, samt ujevn giring. Dette til tross for bilen at i annonsen ble beskrevet som «meget fin» og med «ny service». I tillegg ble kjøper muntlig opplyst om at det ikke var noen feil på bilen.

I saken tilbød selger seg i underkant av en måned etter reklamasjonen fra kjøper å dekke noe av kostnadene forbundet med utbedringene, men ikke alle. Blant annet tilbød selger seg kun å ta halvparten av kostnadene med å skifte en del på motoren. Utvalget godtok ikke dette som et tilbud om reparasjon som avskår muligheten til å heve kjøpet, og det ble særlig lagt vekt på to moment.

For det første bemerket utvalget at tilbudet kom nesten en måned etter reklamasjonen. For det andre at selger ikke tok kostnadene med å utbedre alle feilene. Hvor lang tid selger har disponibelt før han må tilby seg å reparere feilene finnes det ikke et klart svar på, men en måned synes altså å være i overkant for hvor lenge en kjøper må tolerere å vente.

I tillegg er vedtaket et eksempel på at selger må ta alle kostnaden med å rette feil ved gjenstanden, ikke bare noen. I det skisserte eksempelet nevnt ovenfor med motor som fusker, og ødelagt instrumentpanel ville det ikke vært tilstrekkelig dersom selger kun tilbyr seg å rette feilen ved instrumentpanelet og ikke motoren.

Bistand fra en spesialisert advokat medfører at du som kjøper får ivaretatt dine rettigheter. I vårt firma Austin Lyngmyr har vi advokater som til daglig jobber med båtsaker som dette.

Hvis du sender inn en beskrivelse av din sak, kan du få en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av saken din og hvorvidt du burde ha bistand fra advokat videre.

Husk at utgifter til advokat, etter egenandel, som oftest dekkes av din forsikring.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til