Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

En kvinne ble skadet etter et fall fra en rideskolehest hun hadde leid for å ta en søndagstur sammen med sin datter og datterens venninne. Hesten bukket under galopp, og kvinnen falt av og pådro seg brudd i nakke-, bryst- og ryggvirvler. Som en følge av skaden er kvinnen i dag 50% ufør.

Rideskolens forsikringsselskap, Gjensidige, avviste erstatningsansvar og saken endte til slutt opp på Høyesteretts bord.

I avgjørelsen tar Høyesterett først stilling til hvorvidt skadeerstatningsloven § 1-5 nr. 1 om objektivt ansvar for dyr gir anledning til å nekte en skadelidt erstatning fordi vedkommende har “akseptert risikoen”.

Høyesterett konkluderer med at det er allment lagt til grunn i rettspraksis, både ved skade voldt av dyr og ellers, at aksept av risiko fra skadelidtes side kan føre til at skadevolder ikke er ansvarlig.

Høyesterett tok deretter stilling til hvorvidt skadelidte i denne saken måtte anses å ha akseptert risikoen slik at rideskolen ikke var erstatningsansvarlig.

Høyesterett slo fast at det gjelder et objektivt ansvar etter skadeerstatningsloven § 1-5, men at det er en viss åpning for ansvarsbortfall basert på aksept av risiko.

Høyesterett påpeker at vurderingen av hvorvidt det foreligger aksept av risiko må bygge på en helhetsvurdering. I denne helhetsvurderingen har det betydning at ridesentre driver kommersiell virksomhet. For ridesentre må personskader være en påregnelig og typisk følge av en virksomhet som drives i egen interesse.

Høyesterett vurderer det videre slik at selv om alle med noe erfaring med hest vet at selv en ridetur på en rolig rideskolehest kan ende i en ulykke, i verste fall til og med en dødsulykke, betyr ikke dette at enhver skade dermed må anses akseptert. Selv om en før eller senere må regne med å falle av en rideskolehest, leder dette, sett fra den enkelte rytters side, som oftest ikke til skader som er så alvorlige at de medfører økonomiske tap.

Høyesterett konkluderer på denne bakgrunn med at risikoen for personskader som fører til et økonomisk tap, normalt ikke kan anses akseptert fra rytterens side.

Rideskolene står nærmere til å forsikre seg mot dette, enn den enkelte rytter.

På bakgrunn av dette slår Høyesterett fast at “det i praksis er begrenset plass for synspunktet aksept av risiko ved utleie av vanlige rideskolehester”

Høyesterett foretar i tillegg noen prinsipielle betraktninger om forholdet mellom aksept av risiko og medvirkningsregelen i skadeerstatningsloven § 5-1. Høyesteretts avgjørelse er av stor betydning for alle som driver hestesentre. Les hele dommen HER.

Advokat Nora Kleven Halse har lang erfaring med hest og hestesport, og bistår klienter med ulike rettslige problemstillinger knyttet til hest. Har du behov for bistand – ta kontakt på e-post: halse@aladvokat.no eller telefon 919 00 122.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles