Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Hva innebærer det å bli innkalt til drøftelsesmøte?

Drøftelsesmøte er en saksbehandlingsregel når det kommer til oppsigelse eller avskjed, oppstilt i arbeidsmiljøloven § 15-1 (lovdata.no). Den lyder som følger:

«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes».

Har arbeidsgiver innkalt deg til drøftelsesmøte, er det fordi de vurderer en oppsigelse

En beslutning skal ikke være tatt, men ofte opplever er at beslutningen i realiteten allerede er tatt på tidspunktet hvor innkallingen sendes til arbeidstaker. Som arbeidstaker skal du få innkallingen i god tid, siden du har krav på å ha med deg bistand på møtet. De fleste velger å ha med seg advokat, men noen velger å ha med seg tillitsvalgt. Det er viktig å ta en innkalling til drøftelsesmøte på alvor. Det skal utarbeides en protokoll i etterkant, og hva som fremgår av denne kan bli av stor betydning senere om en oppsigelse skal bestrides. Det blir også ofte forhandlinger om sluttavtale på drøftelsesmøter, også i små bedrifter.

Hvordan foregår et drøftelsesmøte?

Ingen møter er like, men noen hovedtrekk går igjen i de fleste. Som oftest vil arbeidsgiver enten selv eller ved advokat, redegjøre for bakgrunnen for innkallelsen. Det er naturlig at det er den som har kalt inn til møte som innleder med bakgrunnen for innkallelsen.

Dersom arbeidstaker er representert ved advokat, vil han eller hun som oftest deretter redegjøre for sakens juridiske sider og hva som er bakgrunnen for at arbeidstaker ikke vil akseptere en oppsigelse uten videre. Deretter blir det en dialog, ofte er partene mer på banen her og det kan fort bli diskusjoner rundt faktum.

Avslutningsvis vil det stort sett bli forhandlinger om minnelige løsninger, da i hovedsak i form av en sluttavtale. Her leder advokaten(e) forhandlingene. Denne gjennomgangen vil ikke gjelde for alle drøftelsesmøter, men for ganske mange.

Advokatbistand når du er innkalt til drøftelsesmøte?

Vår erfaring er at det lønner seg å ta en innkallelse til drøftelsesmøte på alvor og kontakte advokat. Når det er gitt en innkallelse er oppsigelsesprosessen startet. Advokatbistand på et tidlig stadium kan medføre at bedre løsninger kan oppnås. Dersom det blir forhandlinger om sluttavtale, er det helt nødvendig at man har erfaring og kompetanse på forhandlinger.

I veldig mange sluttavtaler ender arbeidsgiver opp med å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av en slik sluttpakke. Ta kontakt med oss om du vurderer advokatbistand. Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering av saken din.

Send oss en melding om din sak, helt uforpliktende

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

  Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

  Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

  I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

  Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

  Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

  Sparken på dagen

  Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.