Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Hva innebærer det å bli innkalt til drøftelsesmøte?

Drøftelsesmøte er en saksbehandlingsregel når det kommer til oppsigelse eller avskjed, oppstilt i arbeidsmiljøloven § 15-1. Den lyder som følger:

“Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes”.

Har arbeidsgiver innkalt deg til drøftelsesmøte, er det fordi de vurderer å inngi en oppsigelse. En beslutning skal ikke være tatt, men vi opplever ikke sjelden at beslutningen i realiteten allerede er tatt på tidspunktet hvor innkallingen sendes til arbeidstaker. Som arbeidstaker skal du få innkallingen i god tid, siden du har krav på å ha med deg bistand på møtet. De fleste velger å ha med seg advokat, men noen velger å ha med seg tillitsvalgt. Det er viktig å ta en innkalling til drøftelsesmøte på alvor. Det skal utarbeides en protokoll i etterkant, og hva som fremgår av denne kan bli av stor betydning senere om en oppsigelse skal bestrides. Det blir også ofte forhandlinger om sluttavtale på drøftelsesmøter, også i små bedrifter.

Hvordan foregår et drøftelsesmøte?

Ingen møter er like, men noen hovedtrekk går igjen i de fleste. Som oftest vil arbeidsgiver enten selv eller ved advokat, redegjøre for bakgrunnen for innkallelsen. Det er naturlig at det er den som har kalt inn til møte som innleder med bakgrunnen for innkallelsen.

Dersom arbeidstaker er representert ved advokat, vil han eller hun som oftest deretter redegjøre for sakens juridiske sider og hva som er bakgrunnen for at arbeidstaker ikke vil akseptere en oppsigelse uten videre. Deretter blir det en dialog, ofte er partene mer på banen her og det kan fort bli diskusjoner rundt faktum.

Avslutningsvis vil det stort sett bli forhandlinger om minnelige løsninger, da i hovedsak i form av en sluttavtale. Her leder advokaten(e) forhandlingene. Denne gjennomgangen vil ikke gjelde for alle drøftelsesmøter, men for ganske mange.

Advokatbistand når du er innkalt til drøftelsesmøte?

Vår erfaring er at det lønner seg å ta en innkallelse til drøftelsesmøte på alvor og kontakte advokat. Når det er gitt en innkallelse er oppsigelsesprosessen startet. Advokatbistand på et tidlig stadium kan medføre at bedre løsninger kan oppnås. Dersom det blir forhandlinger om sluttavtale, er det helt nødvendig at man har erfaring og kompetanse på forhandlinger.

I veldig mange sluttavtaler ender arbeidsgiver opp med å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av en slik sluttpakke. Ta kontakt med oss om du vurderer advokatbistand. Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering av saken din.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.