Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre seg gjeldende i barnevernssaker. I denne artikkelen gjennomgår vi flere bestemmelser i barnevernloven, og gir et bilde av hvordan barnets rettigheter er regulert. Våres advokater jobber mye med saker om barn. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for veiledning og råd fra advokat i din sak. Vi bistår barn, ungdom og foreldre.

Barnevernloven § 4-12 – barnets rettigheter

Barn har rettigheter under behandlingen av en barnevernssak etter barnevernloven § 6-3. Barn som har fylt 15 år kan opptre som part i egen sak og barnet har dermed som utgangspunkt partsrettigheter. Dette følger av barnevernloven § 6-3, annet ledd.

Fylkesnemnda kan innvilge barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller.
I barnevernssaker som gjelder tiltak for barn som har atferdsvansker etter barnevernloven § 4-24 skal barnet alltid regnes som part. Det følger av barnevernloven § 6-3, annet ledd, siste setning.
Det skal oppnevnes advokat for private parter, jfr. barnevernloven § 7-8. Det skal derfor oppnevnes advokat for barn som er part i en barnevernssak.

Barnets beste

Barnevernloven § 4-12 regulerer vilkårene for omsorgsovertakelse av et barn. Det er strenge vilkår i loven som må være oppfylt for at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det skal derfor relativt mye til for at foreldre fratas omsorgen for sine egne barn. Det er særlig to hensyn som begrunner de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse. Ofte vil det være slik at foreldrene og barnet har motstridende interesser i en barnevernssak. Da er det også viktig at barnets interesser blir ivaretatt på en god måte gjennom sin advokat. Det overordnede hensynet i norsk barnevernrett er hva som er å anse som barnets beste. I norsk rett er det i utgangspunktet å anse som barnets beste å vokse opp hos sine biologiske foreldre.

Dersom vilkårene for å fatte vedtak om omsorgsovertakelse, vil den daglige omsorgen for barnet overtas av det offentlige.

Etter barnevernloven § 4-14 er det flere alternativer til hvor barnet kan plasseres etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Plasseringsalternativene er fosterhjem, institusjon eller opplærings- eller behandlingsinstitusjon.

Det kan oppstå konflikt om hvor barnet skal plasseres etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Kanskje ønsker barnets foreldre et plasseringsalternativ og barnet et annet. Når det gjelder institusjonsplassering av barnet, har også barn under 15 år krav på egen advokat.

Rettshjelp – barnevernssaker:

– For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
– For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt Fylkesnemnda.
– Der det oppnevnes advokat for barnet i barnefordelingssak.

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp, uansett inntekt, i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Dette følger av rettshjelploven § 17. Er du i tvil om spørsmål omkring dette, hjelper vi deg å sjekke!

Advokatbistand

Denne type saker kan være krevende å håndtere alene. Ofte vil du være tjent med å bruke advokat, og det kan tenkes dine utgifter dekkes av en offentlig ordning. Vi sjekker dette for deg. Flere av våre advokater jobber mye med barnesaker. Ta kontakt vi vårt kontaktskjema. Vi har full taushetsplikt. Ønsker du at vi skal ringe deg, kan du sende oss ditt telefonnummer.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om