Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk? – ta kontakt med vår forsikringsavdeling som består av advokater med forsikringsrett som sitt spesialfelt. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering av saken. Du kan også ringe oss for en gratis telefonsamtale.

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Et avslag fra et forsikringsselskap i en forsikringssak kan være vanskelig å forstå. Brevet er ofte utformet juridisk og skrevet på en vanskelig måte. Det er videre vanskelig å vite hvilke premisser selskapet har lagt avgjørende vekt på. Ta gjerne kontakt med en forsikringsadvokat ved klage til finansklagenemnda. Forsikringsadvokaten vil rask finne ut sakens kjerne og hvilke problemstillinger saken reiser.

Finansklagenemnda er er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom forsikringsselskapet og forsikrede. Ved behandling i finansklagenenmnda vil saken først forberederes av et sektretariaet som gjerne gir en forhåndsuttalelse i saken. Partene kan etter uttalelsen begjære saken inn til behandling for nemnda.

Frist til å klage til finansklagenemnda

Ved avslag i forsikringsoppgjør har man som regel 6 måneder på seg til å klage til finansklagenemnda evt. iverksette rettslige skritt for å avbryte fristen. Dette avhenger av hvilke forsikring det er tale om. I noen tilfeller gjelder det ingen klagefrister. Selskapet er pliktig til å informere om klagefristene dersom de ønsker å påberope fristreglene.

Advokatutgifter ved klage til finansklagenemnda

Dersom du har en innboforsikring har du en rettshjelpsdekning som kommer til anvendelse ved tvist mot forsikringsselskapet. Ved avslag i forsikringsoppgjøret foreligger det allerede en tvist. Rettshjelpsdekningen dekker utgifter til advokat og sakkyndig opp mot kr. 100.000. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på kr. 4000/ 3000 og deretter betaler du kun 20 % av advokathonoraret. Rettshjelpsdekningen dekker således hele 80 % av advokatregningen. Vi ordner med søknaden til forsikringsselskapet og tar oss av papirarbeidet.

Ta kontakt med spesialist innen forsikringsrett

Forsikringsselskapet er ofte representert med advokater og juridiske medarbeidere. Styrkeforholdet i noen saker er derfor ofte skjevt fordelt. Det er tungt å gå mot ressurssterke motparter uten nødvendig juridisk bistand. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med en forsikringsadvokat som kjenner regelverket inn og ut og kan jussen til fingerspissene. Vårt advokatfirma bistår klienter over hele landet og tilbyr uforpliktende førstevurdering av saken og en gratis uforpliktende telefonsamtale.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som