Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne kontakt med våre forsikringsadvokater for en uforpliktende førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale.

Idrettsforsikring

Med lisensforsikring i denne sammenheng forstås forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/idretten man driver med. Eksempelvis gjennom fotballforbundet, håndballforbundet, skiforbundet mv. Forsikringen dekker som hovedregel utgifter til behandling og dersom man blir varig påført varig medisinsk invaliditet dekkes også en invaliditetserstatning.

Advokat ved lisensforsikring – rett til dekning av advokatutgifter

Dersom du har en innboforsikring har du som også noe som kalles for rettshjelpsdekning. Gjennom denne dekningen har du krav på å få dekket advokatutgifter opp mot kr. 100.000. Du betaler imidlertid en grunnegenandel på kr. 3 000 – 4 000. Deretter betaler du kun 20 % av advokatregningen. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av advokatutgiftene. Vi sender søknad til forsikringsselskapet og ordner med nødvendig papirarbeid.

Tvister under lisensforsikring – hvilke problemstillinger kan oppstå under lisensforsikring?

Det er flere problemstillinger som kan oppstå under lisensforsikring. Nedunder er det ramset opp en rekke problemstillinger som kan oppstå.:

  • Uenighet om fastsettelse av invaliditetsgraden
  • Tvist om ulykkesbegrepet i forsikringsvilkårene er oppfylt
  • Unntak i forsikringsvilkårene kommer til anvendelse
  • Ikke årsakssammenheng mellom skaden og ulykken
  • Kravet er meldt forsent iht. relgene om meldefrist
  • Svik ved forsikringsoppgjøret

Forsikringsadvokat ved lisensforsikring – ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller førstevurdering av saken

Austin & Lyngmyr Advokatfirma besitter ekspertise og særlig kompetanse i forsikringssaker. Våre advokater har lang fartstid i forsikringsbransjen og kjenner selskapenes saksbehandling og strategi svært godt. Ta kontakt for en gratisk førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale. Vi bistår klienter over hele landet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning etter Rettshjelpsloven hvor advokaten får sitt salær utbetalt av staten. Fri rettshjelp betales etter faste satser. Det skilles mellom fritt

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Mottatt fraværsdom – hva nå?

Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som