Mangel og heving av bilkjøp – hvordan får man kjøpesummen tilbake?

Etter bilkjøp er det en viss risiko for at ting kan gå galt. Dersom bilen har en mangel lurer mange på hva de bør gjøre, og hva de har krav på. Heving av bilkjøp er en av «valgmulighetene» når bilen har en mangel. Heving av bilkjøp innebærer i praksis at du får kjøpesummen tilbake. Men, hva skal til og hvordan foregår det i praksis?

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Lyngmyr har valgt å spesialisere seg på kjøpsrett og særlig bilsaker. Lyngmyr har også skrevet en rekke innlegg om biljuss på infosiden advokatveiledning.no


Heving av bilkjøp er et inngripende tiltak. Likevel er det slettes ikke et sjeldent fenomen. Hvert år er det en rekke bilkjøp som «annuleres» fordi bilen viser seg å være beheftet med feil og mangler. Det skal altså ikke mye til som mange tror.

For deg som vurderer bistand i din bilsak

Utgifter til advokat dekkes over bilforsikringen. Egenandel som regel kr 4000. Deretter har du 80% dekning, og dekker 20% selv.

Ta kontakt her om du trenger bistand i en bilsak.

Artikkelforfatteren treffes på lyngmyr@aladvokat.no

Send en kortfattet beskrivelse av hva saken gjelder. Legg gjerne med kjøpekontrakt, kopi av finn – annonse og beskrivelse av feil mangler.

Veiledning til deg som trenger informasjon om heving av bilkjøp

Utgangspunktet – hvilken lov gjelder?

Første bud er å finne ut hvilken lov som kommer til anvendelse. Dersom du som privatperson kjøper bil fra forhandler, er det forbrukerkjøpsloven (lovdata.no) som gjelder. Andre kjøp reguleres av kjøpsloven (lovdata.no). I forhold til mangel og heving av bilkjøp er lovene temmelig like. Likevel kan vi si at forbrukerkjøpsloven verner bilkjøper i sterkere grad. Dette er ikke så rart. Det er rimelig at kjøper skal ha et noe bedre vern når det kjøpes bil fra en forhandler. Man forventer noe mer ved forhandlersalg.

Mangel?

En mangel – hva er det?

En del bilkjøpere vil kreve heving av bilkjøp fordi bilen ikke var helt som de hadde tenkt seg, den er for stor, for liten eller den ble for dyr. Denne type grunnlag er det ikke mulig å vinne frem med, sett fra en rettslig ståsted. Det kan godt tenkes at en løsningsorientert bilselger vil ta tilbake bilen på goodwill – basis, men utover dette har man en tung sak. Likeledes er situasjonen i saker der kjøper angrer seg. Her vil man være avhengig av å kunne anvende lovfestet angrerett eller en særskilt avtalt angrerett. Slike tilfeller foreligger kun unntaksvis.

Skillet mellom mangel i dagligtalen og i «jussverden»

Dersom man skal kreve heving av bilkjøp i medhold av loven, må det foreligge det som kalles en mangel. En mangel i lovens forstand er ikke det samme som en mangel i dagligtalen. En mangel i lovens forstand kan foreligge dersom bilen ikke er som forventet, ikke i henhold til avtalen, ikke i samsvar med offentligrettslige krav, den har feil ved seg, opplysninger er holdt tilbake fra selger, markedsføringen ikke stemmer, med mer.

Vurderingen av om mangel etter loven foreligger er i noen tilfeller vanskelig. Svært ofte ser vi at selger velger å selge bilen «som den er». Dette gjør vurderingen mer komplisert, blant annet fordi denne bestemmelsen gir rom for mer skjønn og en helhetlig vurdering. For at forholdet skal utgjøre en mangel må dessuten feilen ha vært tilstede på kjøpstidspunktet. Det er kjøper som har bevisbyrden for dette.

Mange saker strander her, ofte fordi bilkjøper ikke skjønner reglene og fordi bilkjøper ikke vet hva han skal gjøre for å dokumenter og bevise riktig.

Reklamasjon ved heving av bilkjøp

Reklamer raskt – det er «ingen skam å snu»

Dersom du oppdager avvik ved bilen er det viktig å klage, eller reklamere, som det heter på fagspråket. Reklamasjonen kan sendes på epost eller sms. Det viktige er at reklamasjonen kommer frem. Skal du heve et bilkjøp etter kjøpslovens bestemmelser er det særlig viktig å være tidlig ute med å kreve heving. Venter du for lenge kan hevingskravet gå tapt.

Er du i tvil om prosessen bør du sette dette bort, rett og slett fordi man her kan ødelegge hele saken. Dersom man ikke reklamerer rettidig forsvinner muligheten for å gjøre forholdet gjeldende som mangel. Disse reglene er strenge, og de praktiseres strengt. Mange går i «vente og se – fella». Det er ingen grunn til å vente.

Ved mistanke om avvik bør du snareset reklamere. Ved forbrukerkjøp er det ikke et krav om at man må fremsette krav om heving i tidlig fase, slik forholdet er etter forbrukerkjøpsloven. Er saken en potensiell hevingssak, og det er heving du ønsker, er det ikke noe å vente med. Krev heving.

Skulle det vise seg at det du trodde var en mangel, likevel ikke er det, så er det «ingen skam å snu». Reklamer, kom til bunns i saken, vurder og ta beslutningen. Når du først har reklamert og krevd heving har du bedre tid på deg.

Om hevingsgrunnlaget – den vanskelige vesentlighetsvurderingen

Dersom mangel foreligger og reklamasjonen er rettidig er neste spørsmål om mangelen er av vesentlig karakter. Som hovedregel har selger rett til å fikse, men det behandler vi ikke nærmere her. Vi forusetter at selger ikke vil fikse, ikke har gitt tilbud om det eller fremsatt tilbudet for sent (gjelder særlig i forbrukerkjøp). Ikke enhver mangel medfører hevingsgrunnlag. Det er et krav etter loven at mangelen er vesentlig, etter kjøpsloven. I forbrukerkjøpssaker er hevingsterskelen noe senket, og følgelig er det enklere å heve bilkjøp når du som privatperson har kjøpt bil fra en forhandler.

Hva ligger videre i dette med «vesentlig kontraktsbrudd»(kjøpsloven), eller at mangelen ikke kan være «uvesentlig»(forbrukerkjøpsloven)? Man blir ikke så mye klokere av ordlyden. I praksis kan det være fine marginer på om man står overfor en hevingssak eller en sak hvor en må godta prisavslag eller avhjelp. Det er mange momenter som spiller inn, men generelt kan man si at jo mer graverende mangelen er, desto større sjans er det for heving.

Momenter i hevingsvurdering

To saker er aldri helt like, og det er alltid en konkret vurdering. Hvor vidt det foreligger grunnlag for å heve et kjøp må vurderes etter en helhetlig vurdering. Noen momenter går igjen. Vi gjengir noen av disse her:

  • Kan selger bebreides? Kan dette bevises og i hvor stor grad er selger å klandre? Beviselig svikaktig opptreden tillegges vekt.
  • Høy utbedringssum sett opp imot kjøpesummen kan tale for heving.
  • Usikkerhet rundt utbedring av mangelen. Kan den utbedres? Usikkerhet her taler for heving.
  • Må kjøper nøye seg med prisavslag eller erstatning? Dette taler imot heving.

Videre vil det ha en del å si hvordan avhjelpssituasjonen har vært, mangelens karakter, utbedringskostnad, om mangelen kan avhjelpes ved prisavslag med mer. Videre er det en forutsetning at gjenstanden kan tilbakeleveres.

Oppgjøret ved heving av bilkjøp

Dersom kjøper har brukt bilen vil det være rimelig å innrømme et nyttefradrag. Fradraget tar utgangspunkt i antall kjørte kilometer etter kjøpet. Kjøper kan imidlertid kreve forsinkelsesrente, enten fra betalingsdato eller fra reklamasjonsdato, avhengig av hva selger krever samt hvilken lov som kommer til anvendelse.

Hvem må levere bilen ved heving?

Dette får vi ofte spørsmål om. Dersom man avtalen heving kan man også avtale hvem som skal hente bilen, og hvor den skal hentes. I saker som ender med dom eller vedtak er det alminnelig praksis for at kjøper stiller bilen til disposisjon på sin bopel, også må selger hente bilen der.

Sende oss henvendelse?

Austin Lyngmyr har valgt å satse på forbrukerrett og særlig bilsaker. Vi jobber med bilsaker hver eneste dag. 80-90% av sakene løser seg på veien, men vi møter også i retten og fører saker i andre instanser når dette er nødvendig. Har du en sak om heving av bilkjøp bistår vi gjerne. Send oss en henvendelse med en beskrivelse av saken, din kontaktinfo om navn på forsikringsselskap.

Du kan også besøke vår side hevingavbilkjop.no som er spesielt utviklet for å gi informasjon i saker om heving av bilkjøp.

Har du en advokatsak?

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand. Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til uforpliktende førstevurdering.

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler?*
Prisen på det du solgte var*

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om*

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra*
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt?*
Hva er feil?*
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger*

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.