Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Les hele saken i E24 her–>

Utleiemegleren holdt visning i leiligheten under en time etter at skadedyrfirmaet var i leiligheten, uten å nevne sameiets pågående arbeid med å bli kvitt skjeggkre i boliggården.

Mannen som signerte leieavtalen har nektet å flytte inn i leiligheten, og krever tilbakebetalt 56.000 kroner i husleie som er betalt på forskudd, pluss advokatutgifter og dekning av økonomiske tap.

Mannens advokat, fra Austin Lyngmyr, mener Utleiemegleren har tilbakeholdt negative opplysninger i strid med opplysningsplikten.

– Vi mener det er et ganske grovt overtramp når skadedyrselskapet kommer og legger ut åte 50 minutter før visningen, uten at megleren sier noe som helst, hverken under visning eller i leilighetsannonsen, sier han til E24.

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting

Ved en tilfeldighet var han innom sameiets nettsider og leste om skjeggkre-problemet som var beskrevet der. Leietakeren ville dermed si opp avtalen, og kontaktet oss for hjelp.

Utleieren skriver følgende «kan ikke se at opplysninger om dette var relevant i forbindelse med ny utleie», og viser til at skjeggkre-saneringen uansett var ferdig før innflytning.

De fremholder også at det aldri var påvist et skjeggkre-problem i den aktuelle leiligheten, selv om skadedyrfirmaet også gjorde tiltak der: «Sameiet valgte å sanere flere boliger for å være helt sikre på at man fikk bukt med problemet. At det på visning ikke ble opplyst om at sanering mot skjeggkre har vært gjennomført utgjør ingen vesentlig mangel», heter det i et svarbrev der utleieren avslår kravet om å heve avtalen.

Advokaten mener Utleiemeglerens begrunnelse for ikke å informere om skjeggkre i sameiet ikke holder mål

– De argumenterer med at dette var en siste sluttkontroll, og at skjeggkreene derfor ville vært utryddet før overtagelse. Men vi mener det ikke er anledning til å forskuttere fremtidig suksess: Når skjeggkre fortsatt var en problemstilling ved kontraktsinngåelse, skal det selvsagt opplyses om, sier han til E24.

Ønsker du en uforplikende vurdering av din sak? Ta kontakt.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

  10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

  Reklamasjonspakke etter boligkjøp

  Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

  Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

  Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

  Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

  Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

  Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

  Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

  Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

  Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

  Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

  Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

  Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

  Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

  I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

  Utett tak i boligen – avhendingslova

  Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Avslag på boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Skjeggkre i norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

  Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

  Avslag barneforsikring – advokathjelp

  Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

  Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

  Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

  Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

  Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

  Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

  Sende forliksklage for å sikre et krav

  For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

  Hjelp til å sende begjæring om utlegg

  Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

  Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

  Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

  Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

  Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som