Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på en trygg hverdag i skolen, dette fremgår klart av opplæringsloven.

Mobbedom

Av dommen kan følgende trekkes ut: Skolen er pliktig til å ta tak i mobbing, spesielt når skolen har blitt gitt orientering. Skolen er pliktig til å snakke direkte med elvene om vansker som eventuelt måtte foreligge i skolehverdagen. Når det er problemer med mobbing må skolen utarbeide en handlingsplan. Skolen kan ikke skylde på dårlig kommunikasjon. Spesielt alvorlig blir det når det er vedvarende krenkende handlinger.

Opplæringsloven

En viktig bestemmelse i opplæringsloven er § 9a-1 der det fremgår at alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykosialt miljø. Av opplæringsloven § 9a-2 fremgår det at dersom en elev eller foreldre ber om tiltak for å rette på det fysiske miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil saken kunne klages inn etter regelene i forvaltningsloven som gjelder enkeltvedtak. Når man får medhold i slike klagesaker fremgår det av forvaltningsloven har man har krav på å få dekket nødvendig advokatbistand.

Vår erfaring er at skolen ofter tar tak i saken om det kommer brev fra en advokat.

Bistand i mobbesaker og skolesaker

I de saker som går til retten på grunn av mobbing vil det være dekning av advokat over rettshjelpsforsikringen med fradrag av egenandel. Vi har dyktige advokater i Oslo som har spisskompetanse på skolerett. Ta gjerne kontakt på tlf 24 02 20 20, post@aladvokat.no eller kontaktskjema om du har spørsmål knyttet til skolerett.

 

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles