Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om. Denne artikkelen hjelper deg med å finne ut hvilke mangler som gjør at du kan rette krav mot selgeren.

Bustadsoppføringslova gjelder om du har en helt ny bolig oppført av entreprenør

Det er viktig å ta utgangspunkt i riktig lov for å vite hva selger har rett til og ikke. Har du gjort en avtale med entreprenør om oppføring av en helt ny bolig er det bustadsoppføringslova som kommer til anvendelse.

Avhendingslova gjelder om du har kjøpt en eiendom eller sameiedel

Har du derimot kjøpt en eiendom eller sameiedel, altså avhendet en eiendom, er det avhendingslova som gjelder. Avhending vil si overdragelse av eierforhold. Med eiendom menes både grunn og bygninger, og ellers andre innretninger som er forbundet med grunnen.

Hva er en mangel?

En mangel vil si at tingen som er kjøpt, ikke er i samsvar med den art, kvalitet, mengde og andre egenskaper som fremkommer i avtalen. Det kan også foreligge en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller har skjult opplysninger om mangler.

Dersom det foreligger en mangel, har kjøper etter både avhendingslova og bustadsoppføringslova en rekke krav som kan gjørse gjeldende for selger.

Skjulte opplysninger om mangler

Både avhendingslova og bustadoppføringslova har regler som tar for seg både manglende og uriktige opplysninger fra selgeren eller entreprenøren, som kan ha som hensikt å skjule mangler.

Det fremkommer i begge lovene at det foreligger en mangel dersom kjøperen før avtaleinngåelsen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialene eller omstendighetene ved eiendommen som entreprenøren eller selgeren kjenner eller burde kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder kun i tilfeller der en kan gå ut ifra at det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke var gitt, eller dersom den uriktige opplysningen ikke ble rettet i tide og på en tydelig måte

Det kan for eksempel utgjøre en mangel dersom det skrives i annonsen at boligen er i god stand og godt vedlikeholdt, også viser det seg at det er råte i kjelleren. Akkurat en slik situasjon var tilfelle i Høyesteretts dom (Rt. 2010 s. 710). Her fant boligkjøperen flere mangler knyttet til fukt og trekk. Kjøperen fikk medhold av Høyesterett, der de la vekt på at kjøperen forventet en feilfri bolig slik det ble lovet i annonsen, og at selger hadde gitt uriktige og mangelfulle opplysninger.

Videre kan det være en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om egenskaper ved boligen for å skjule mangler. Boligselgeren kan for eksempel si at badet er i god stand, men vet, uten å si det,  at det er fuktskader i taket.

Selger kan gi opplysninger for å skjule mangler eller unnlate å opplyse om mangler enten skriftlig eller muntlig.

Skriftlige opplysninger

Skriftlig opplysning kan gjøres i annonse, kjøpsavtale, salgsprospekt eller via annen markedsføring. Det lønner seg derfor å lese disse annonsene og avtalene nøye, og en kan også ta vare på de for bevisføring i etterkant.

Muntlige opplysninger

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Dette gjelder også opplysninger selger eller entreprenør måtte gi muntlig til kjøper. Har du for eksempel spurt under en visning om det er veggdyr i boligen, og selger svarer at det ikke er det, eller eventuelt svarer at han ikke vet, kan det foreligge en mangel dersom du oppdager veggdyr, og det viser seg at selgeren var klar over det eller burde vært klar over det.

Dine krav etter mangler

Dersom det foreligger en mangel som selger har skjult, kan boligkjøper rette flere krav mot selgeren eller entreprenøren. Både bustadopføringslova og avhendingslova gir kjøper rett til å kreve retting av mangelen, prisavslag eller heving, samt erstatning for eventuelle utgifter mangelen har påkostet kjøper.

Husk å sende reklamasjon så snart du tror det kan foreligge noe som er en mangel. Kravet til rettidig reklamasjon bli i en del tilfeller dessverre oversett, noe som fort kan medføre at et ellers holdbart krav faller bort.

Vi bistår deg gjerne ved mangler – uforpliktende førstevurdering

Har du problemer med din nye bolig, og ikke vet hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss. Våre advokater bistår over hele landet. I de fleste tilfeller dekkes 80%  av utgiftene til advokat over boligforsikringen, mot en egenandel på 4 000 kr.

Les mer om skjulte feil og mangler på bolig eller hytte –>

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

  Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

  Skjeggkre invaderer norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

  Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert