Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud. Som leder av konkursboet, oppnevner tingretten samtidig en bostyrer, som normalt er en advokat.

Bostyrer vil gå igjennom selskapets økonomi, og da spesielt de betalinger og økonomiske overføringer selskapet har foretatt seg i tiden forut for konkursåpning. Dersom bostyrer mener at noen av disse har skjedd i den hensikt å forringe verdiene i boet, eller for å begunstige enkelte kreditorer på de øvrige kreditorenes bekostning, kan bostyrer kreve såkalt omstøtelse.

Omstøtelse innebærer at bostyrer fremsetter krav ovenfor mottakeren om at pengene eller verdiene skal betales eller føres tilbake til konkursboet. For mottakeren kan et slikt krav ramme hardt. Siden de fleste konkursbo er uten verdier, innebærer et omstøtelseskrav at pengene er tapt.

Vilkårene for omstøtelse er til dels skjønnsmessige, og det er ikke alltid på det rene om konkursboet krav faktisk er rettmessig. Det vil også ofte være gode muligheter til å oppnå gode løsninger igjennom forhandlinger med bostyrer.

Har du eller din bedrift mottatt krav om omstøtelse fra et konkursbo?

Ta gjerne kontakt med oss.  Vi har erfaring med å håndtere og imøtegå slike omstøtelseskrav fra konkursbo.

Ta kontakt for uforpliktende førstevurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

  Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

  Fri rettshjelp

  Fri rettshjelp er en ordning etter Rettshjelpsloven hvor advokaten får sitt salær utbetalt av staten. Fri rettshjelp betales etter faste satser. Det skilles mellom fritt

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

  Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

  Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

  I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

  Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

  Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

  Sparken på dagen

  Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

  Mottatt fraværsdom – hva nå?

  Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke

  ID tyveri – gratis advokathjelp

  Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Lisensforsikring – idrettsforsikring

  Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

  Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.