Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning, for eksempel i en omstillingsprosess hvor det kan oppstå spørsmål om grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse.

Arbeidsmiljøloven § 14-5

I arbeidsmiljøloven § 14-5 er det lovfestet at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, både heltid og deltid. Arbeidsgiver plikter å sørge for dette. Dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt, kan det få betydning i ettertid. Om det oppstår tvist om vilkår i arbeidsforholdet, vil arbeidsgiver fort ha risikoen siden de kunne ha forhindret uklarheter ved å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Minimumskrav til skriftlig arbeidsavtale

Minimumskravene er oppstilt i arbeidsmiljøloven § 14-6. Et eksempel på et viktig og betydningsfullt punkt er oppstilt i bokstav c. Her skal det gis en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Det kan få betydning for grensedragningen mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse.

Konkurranseklausuler

Rekkevidden for en konkurranseklausul er ikke endelig klarlagt i norsk rett. Det har lenge vært vurdert å lovfeste regler om konkurranseklausuler, men enn så lenge reguleres dette av ulovfestet rett. Det som ihvertfall er klart er at det skal foretas en konkret vurdering og at en konkurranseklausul kan bli tilsidesatt om den anses svært inngripende.

Advokatbistand ved opprettelse av arbeidsavtaler og konkurranseklausuler

Advokatbistand i slike tilfeller kan være vel anvendte penger for arbeidsgiver. Det handler om å få en kvalitetssikring og løse konflikter før de oppstår. Mange tvister i rettssystemet kunne vært unngått om en av partene hadde fått advokatbistand på et tidlig stadium i saken.

Dersom du vurderer advokatbistand, ta kontakt. Innledende korrespondanse er selvfølgelig uforpliktende.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.