Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken part som må anses for å ha avsluttet arbeidsforholdet.

Oppsagt eller sagt opp selv?

Se for deg en opphetet konflikt på arbeidsplassen mellom daglig leder og arbeidstaker. Arbeidstaker velger å forlate arbeidsplassen. Daglig leder gir han beskjed om at han er ferdig i bedriften. Arbeidstaker selv sier han ikke er interessert i å fortsette.

Etter at konflikten har roet seg, oppstår det tvist mellom partene. Arbeidsgiver hevder at arbeidstaker har fantegått sin stilling og dermed avsluttet arbeidsforholdet. Arbeidstaker hevder at han i realiteten har fått en avskjed fra sin stilling fordi han er nektet arbeidsrett og arbeidsplikt.

Arbeidsgiver har bevisbyrden

Disse sakene kjennetegnes ved at det foreligger en rekke særlige omstendigheter i hver enkelt sak og at det må foretas helt konkrete vurderinger. Noen generelle utgangspunkter kan likevel oppstilles. Det følger av rettspraksis, for eksempel LB-2009-201313 at arbeidsgiver har bevisbyrden om det hevdes at en arbeidstaker har sagt opp sin stilling.

Dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Ofte skjer det meste av dialogen i en opphetet krangel/konflikt muntlig. I etterkant vil det imidlertid kanskje foreligge e-postkorrespondanse eller brev. Partene har ofte en ulik oppfatning av hva som har skjedd og derfor er det veldig viktig å se på det som foreligger av skriftlige dokumenter i saken.

Dette kan også si noe om den generelle troverdigheten til partene, for eksempel kan det tolkes hvorvidt en part har ment å si opp eller ikke utifra etterfølgende korrespondanse.

Rettsvirkningene og fordeler med sluttavtale

Rettsvirkningene vil naturligvis avhenge av hvilken part som har rett. Ofte vil en slik tvist først komme på spissen om arbeidstaker tar ut søksmål som følge av urettmessig avskjed. Konsekvensen kan dermed bli ugyldighet og/eller erstatning.

Arbeidstaker kan ha krav på erstatning selv om han eller hun ikke lenger ønsker å fortsette på arbeidsplassen. En nærliggende løsning i saker som dette er sluttavtale. Da unngår begge parter en belastende rettslig konflikt og man får forutsigbarhet rundt løsningen. Det er også videre spillerom for hvordan en løsning til slutt blir, kontra en rettslig behandling hvor konklusjonen fort blir enten-eller.

Advokatbistand for arbeidstaker og arbeidsgiver

Vi tilbyr advokatbistand for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Ta kontakt om du vurderer å koble inn advokat. Innledende samtaler er naturligvis uforpliktende og kostnadsfri. Vi har god erfaring med denne problemstillingen og bistår deg gjerne med å jobbe mot en god løsning enten det er i form av en sluttavtale eller en rettslig behandling.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.