Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av arbeidstaker. Ved å bistå på begge sider mener vi man får større innsikt og bredere erfaring – og således øker sjansene for å få til en best mulig løsning for klient.

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens forhold skyldes ofte økonomi eller forretningstrategi. Dette er i seg selv begrunnelser som kan rettferdiggjøre en oppsigelse. Det er likevel langt i fra så enkelt. Arbeidstaker har sterke rettigheter i arbeidsmiljøloven. Det knytter seg både til saksbehandling, oppsigelsesgrunnlag og utvelgelse.

Mange feil gjøres fra arbeidsgiversiden på saksbehandling og utvelgelse av de arbeidstakerne som skal gis en oppsigelse. Vår erfaring er klart at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i de fleste tilfeller har god nytte av advokatbistand på et tidlig stadium. Det vil ofte føre til at sakene løses raskere og på en bedre måte.

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet arbeidstakers forhold skyldes normalt enten dårlig arbeidsinnsats, arbeidsevne, resultater eller pliktbrudd. Her kan man på generelt grunnlag si at terskelen for oppsigelse ligger noe høyere fordi det er mer inngripende for arbeidstaker å bli sagt opp med denne begrunnelsen.

Det får også betydning for ytelser etter folketrygdloven. Når det gjelder oppsigelser av denne typen, er det særlig viktig å avholde drøftelsesmøte med arbeidstaker før det er tatt en beslutning. Dette for at arbeidstaker skal få en mulighet til å fremme sine betraktninger og at det blir en del av arbeidsgivers avgjørelsesgrunnlag.

Forhandlinger om sluttavtale

I mange saker som gjelder oppsigelse av arbeidstaker, blir det forhandlinger om sluttavtale/sluttpakke. Dette er langt mer utbredt enn man kan få inntrykk av i mediene. Fordelene med en sluttavtale er at det for begge parter innebærer en endelig avklaring og løsning, hvor man selv kan avtale vilkårene for løsningen. En rettslig konflikt kan bli både kostbar og tidkrevende. Det er også lettere å opprettholde et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker dersom man blir enige om en sluttavtale og arbeidsforholdet opphører på den måten.

Rettslig konflikt om oppsigelsesgrunnlaget

Dersom oppsigelse inngis og arbeidstaker er av den oppfatning at oppsigelsen ikke vil stå seg i en rettslig behandling, kan det kreves forhandlingsmøte. Da plikter arbeidsgiver å avholde dette senest 14 dager etter at de ble underrettet om at arbeidstaker ønsker forhandlingsmøte. Siktemålet med et slikt møte er å avdekke om det er mulig å løse saken utenrettslig, gjerne i form av en sluttavtale.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, har arbeidstaker 8 uker på seg til å inngi søksmål dersom man krever ugyldighet. En sak for retten kan omhandle ugyldighet og/eller erstatning. Det er altså anledning for arbeidstaker å reise sak for retten selv om man ikke ønsker å gå tilbake til arbeidsplassen, da kun med krav om erstatning som følge av ulovlig oppsigelse.

Advokatbistand ved oppsigelse av arbeidstaker

Vi tilbyr som nevnt advokatbistand ved oppsigelse av arbeidstaker for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår jevnlig i drøftelsesmøter og forhandlingsmøter. Mange saker løses med en sluttavtale og vi har bred erfaring med å skrive slike sluttavtaler. Dersom du vurderer å bruke advokatbistand, kan du ta kontakt, så hører du fra oss innen kort tid. Les gjerne andre artikler om arbeidsrett, eller se vår artikkelbase på www.advokatveiledning.no.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.