Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter. Ved oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker løper arbeidsgiver en større risiko fordi arbeidstaker har et sterkere oppsigelsesvern, men samtidig er ikke arbeidsgiver avskåret fra å inngi en oppsigelse.

Særskilt oppsigelsesvern for sykmeldt arbeidstaker

En forutsetning for særskilt oppsigelsesvern er at det skjer innen de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Den aktuelle lovbestemmelse er arbeidsmiljøloven § 15-8. Regelen går ut på at arbeidstaker ikke kan sies opp på grunn av sykefraværet. Det vil isåfall være en ulovlig oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker som vil kunne medføre krav om ugyldighet og /eller erstatning.

Noen arbeidsgivere tror dermed det er tilstrekkelig å begrunne oppsigelsen i f.eks økonomi. Dersom arbeidstaker bestrider oppsigelsen og hevder den har sammenheng med sykefraværet, er det imidlertid opp til arbeidsgiver å bevise at sykefraværet ikke har noen sammenheng med oppsigelsesbeslutningen. Regelen om omvendt bevisbyrde er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-8 annet ledd.

Drøftelsesmøte for sykmeldt arbeidstaker

Selv om arbeidstaker er sykmeldt, skal det avholdes drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 før en oppsigelse inngis. Dette gjelder så langt det er praktisk mulig å gjennomføre. Arbeidsgiver skal ikke ha tatt en endelig beslutning før drøftelsesmøte avholdes, det vil isåfall stride med formålet bak reglene om drøftelsesmøte.

Formålet er at arbeidstaker skal få tilkjennegi sine synspunkter til at arbeidsgiver vurderer å inngi en oppsigelse og at dette skal omfattes av arbeidsgivers avgjørelsesgrunnlag. Vi bistår jevnlig, normalt hver eneste uke, på drøftelsesmøter der vi representerer både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Dette er en fordel, for en god del saker løses allerede her, ofte i form av en sluttavtale / sluttpakke.

Konsekvenser av ulovlig oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Dersom en arbeidsgiver inngir en ulovlig oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker, kan det i første rekke få to konsekvenser alt ettersom hva arbeidstaker skulle kreve. Arbeidstaker kan for det første kreve ugyldighet, som vil bety at oppsigelsen ses bort ifra og at arbeidsforholdet fortsetter som om ingenting har skjedd.

For det andre kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen utmåles etter skjønn fra retten, men vil normalt omfatte både lidt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning (tort og svie). Arbeidstaker kan kreve både ugyldighet og erstatning, eller en av delene.

De fleste arbeidstakere ønsker ikke fortsette hos arbeidsgiver etter å ha fått det de mener er en ulovlig oppsigelse og det vanligste er således at konsekvensen av å inngi en ulovlig oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker blir et erstatningskrav.

Advokatbistand i sak om oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Vi tilbyr advokatbistand i sak om oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker. Dette er en sakstype vi har hatt flere av tidligere og et område vi både fokuserer på og er engasjerte på. En oppsigelse under sykemelding er meget belastende og mange forstår ikke rettsreglene. Ikke sjelden er det en sluttpakke/sluttavtale som blir utfallet av en slik sak. Det er forøvrig relativt vanlig at arbeidsgivere aksepterer å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av en slik sluttpakke/sluttavtale.

Dersom du vurderer advokatbistand i sak om oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker er det bare å ta kontakt med oss.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra