Råte i campingvogn

Har du plutselig oppdaget at din nyinnkjøpte campingvogn har råteflekker langs veggen eller at noen av gulvplankene er råtene? Da kan du ha et krav mot selgeren. Denne artikkelen forklarer deg hvile rettigheter du som kjøper har i slike situasjoner.

Hvilken lov gjelder?

For å vite hvilke krav du har som kjøper, er det viktig å ta utgangspunkt i riktig lov. Har du kjøpt campingvognen av en annen privatperson, som for eksempel via finn.no eller en annonse, er det kjøpsloven som skal anvendes.

Har du, som privatperson, kjøpt campingvognen av en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som er riktig å anvende. Forbrukerkjøpsloven gir deg som kjøper et sterkere vern enn kjøpsloven, da det omhandler kjøp mellom deg som privatperson i møte med en profesjonell næringsdrivende.

Er råte en mangel?

For at du som kjøper skal ha noen krav mot selgeren av campingvognen, kreves et at det skal foreligge en mangel. En mangel er et juridisk begrep som betyr at noe har en feil, eller at det foreligger et avvik. Med avvik menes avvik fra det avtalte, eller i form av opplysningssvikt.

Av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven skal tingen:

  • Passe de formål tingen vanligvis brukes til
  • Svare til det kjøper kan forvente når det kommer til holdbarhet og andre egenskaper
  • Passe et bestemt formål selgeren var kjent med da kjøpet ble inngått
  • Svare til opplysninger selger har gitt i sin markedsføring

Dersom campingvognen ikke samsvarer med punktene overfor, foreligger det potensielt en mangel. Det er derfor lurt å lese igjennom salgsannonsen nøye. Oppdager du for eksempel kort tid etter kjøpet at det er råte i gulvet, og det i annonsen sto at vogna var plettfri og i god stand, kan dette utgjøre en mangel. Det kan også foreligge en mangel dersom du har fått vite om en liten råteskade i den ene veggen da du kjøpte vogna, men at skaden senere viser seg å være mye større og mer omfattende enn først forespeilet.

Campingvognen er solgt «som den er»

En selger kan skrive i salgsannonsen eller kjøpekontrakten at campingvognen selges «som den er». Dette er et forbehold selger kan ta for å forsikre seg mot ansvar for eventuelle feil og mangler som kan dukke opp etter kjøpet.

Til tross for at selgeren kan ta et slikt forbehold, foreligger det fremdeles en mangel dersom campingvognen er i dårligere stand enn kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummen og forholdene ellers. Det kan også foreligge mangel dersom selgeren unnlater å opplyse om forhold som selger vet om og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Om du har mulighet til å dra å se på campingvognen før du kjøper, er dette absolutt å anbefale. På en slik inspeksjon har du mulighet til å se inni vogna, løfte på putetrekk og å åpne skap. Her har du en mulighet til å lukte og se etter eventuell råte. Du får også mulighet til å spørre selgeren om vogna og dets stand.

Reklamasjonsfrist

Når du har funnet en mangel på campingvognen din, er det viktig å reklamere i tide for at du kan fremme et krav. Å reklamere betyr å gjøre mangelen gjeldende for selger. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstiller to frister for reklamasjon; en relativ og en absolutt frist.

Relativ frist

Den relative frister er det lett å brenne seg på. Det følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven at kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir selgeren melding om det.

Med «rimelig tid» menes at du skal ha tid til å bruke campingvogna før man skulle oppdaget mangelen, tid til å sjekke opp hva mangelen er og så si ifra til selger. Dette kan typisk være at du den første eller andre campingturen burde ha oppdaget råten i gulvplankene. Da skal du ha tid til å dra hjem igjen og undersøke dette nærmere og for eksempel ringe et verksted for å sjekke det opp før du kontakter selger. Velger du etter å ha oppdaget råten å sette campingvognen tilbake i garasjen og vente til neste sesong med å ta videre stilling til problemet, kan fristen løpe ut, og du mister din rett til å reklamere. Etter forbrukerkjøpsloven er riktignok aldri denne fristen kortere enn to måneder. Høyesterett har ved tidligere anledning markert at reklamasjon senere enn tre måneder som hovedregel er for sent.

Absolutt frist

Den absolutte fristen for reklamasjon er, som ordlyden tilsier, siste frist du som kjøper har for å reklamere. Den er litt forskjellig etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Etter forbrukerkjøpsloven har du fem år før den absolutte fristen for å reklamere går ut, og etter kjøpsloven er denne fristen to år.

Kjøpers krav ved råte

Dersom campingvognen din har en råteskade som utgjør en mangel etter loven, og du har reklamert innen fristen, har du flere muligheter. Du kan kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving, samt erstatning.

Retting eller omlevering

Du som kjøper kan etter forbrukerkjøpsloven kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer campingvogna dersom dette kan skje uten å påføre selgeren «urimelig kostnad eller ulempe». Etter kjøpsloven kan kjøper bare kreve omlevering dersom mangelen er «vesentlig».

Vesentlighetsvurderingen skal ta utgangspunkt i det objektive avviket med campingvognen fra kontraktsmessig oppfyllelse. Dette har Høyesterett slått fast i rettspraksis.

Selv om du som kjøper ikke krever det, har selgeren rett på å rette mangelen eller foreta omlevering for egen regning dersom dette skjer «uten vesentlig ulempe» for deg som kjøper. Da kan ikke kjøper kreve heving eller prisavslag.

Prisavslag

Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir gjennomført innen rimelig tid kan du kreve prisavslag etter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Prisavslaget skal etter loven svare til campingvognas verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Heving

I stedet for prisavslag kan du som kjøper kreve heving. Det følger av forbrukerkjøpsloven at kravet er at mangelen ikke skal være uvesentlig. Det er derfor ikke et høyt krav. Kjøpsloven krever at mangelen må medføre et vesentlig kontraktsbrudd. Her stilles det et litt høyere krav, der utgangspunktet igjen skal være det objektive avviket med campingvognen fra kontraktsmessig oppfyllelse.

Erstatning

Til slutt kan du som kjøper kreve erstatning for det tapet du lider som følge av mangelen, altså råten med campingvogna. Det kan være om du har betalt verkstedet for en sjekk av råten, om du måtte leie en annen campingvogn som erstatter den mangelfulle.

Vi bistår deg gjerne ved mangler – uforpliktende førstevurdering

Har du problem med campingvognen din? Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Din forsikring dekker ofte juridisk bistand. Dette sjekke vi for deg. Helt gratis. Våre advokater bistår klienter over hele landet. Mange velger riktig kompetanse fremfor geografisk nærhet, ved valg av advokat.

 

 

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bobiladvokat i din sak?

Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».