5 sentrale punkter i reklamasjonsprosessen, feil og mangler etter kjøp

Vi i Austin Lyngmyr får mange henvendelser fra kjøpere som opplever feil og mangler etter kjøp. Her er de viktigste hovedpunktene i reklamasjonsprosessen.

Du får ikke dekket utgifter til advokat før et krav er fremsatt, og kravet er avvist fra motparten. Selger har som oftest utbedringsrett. Du vil derfor ofte være best tjent med å reklamere til motparten, før advokat eventuelt engasjeres.

1. Hva er en reklamasjon?

Reklamasjon er en klage, der du får motparten til å forstå at det foreligger en mangel som du vil påberope. Vær tydelig, slik at selger faktisk skjønner at det dreier seg om en reklamasjon.

Ordet reklamasjon kan erstattes med «klage». Når du reklamerer, så klager du over en teknisk feil, eller at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om objektet. Du klager over det som kalles en «mangel» i lovens forstand. En mangel i dagligtalen er altså ikke det samme som en «mangel» etter loven. Ved å inngi reklamasjon varsler du motparten om mangelen, slik at motparten får anledning til å ta stilling til hva som skal gjøres.

2. Når bør du reklamere?

Hvis du har mistanke om at det kan være en feil eller mangel ved objektet du har kjøpt, anbefales reklamasjon til selger og eventuelt andre aktører som kan ha et svar for feil mangler så snart det lar seg gjøre.

Det gjelder et krav til utbedring «innen rimelig tid». I praksis vil det si at kravet ditt kan gå tapt hvis du ikke reklamerer tidsnok. For å unngå å komme i tvil rundt hvor vidt du har reklamert rettidig, er det hensiktsmessig å reklamere så snart som mulig.

3. Hvordan reklamere?

Vi anbefaler skriftlig reklamasjon. Du må være sikker på at reklamasjonen kommer frem, slik at du kan dokumentere at reklamasjon faktisk er inngitt.

Som regel vil det være praktisk og tilstrekkelig å sende reklamasjon på e-post og/eller sms eller andre meldingstjenester. Er du i tvil om motpart mottar reklamasjonen din kan den også sendes rekommandert. Du må gjerne ringe i tillegg. En hyggelig telefonsamtale kan løse mye. Men, ikke la det bli med telefonsamtalen. Hvis du kun reklamerer muntlig kan det være vanskeligere å sannsynliggjøre at rettidig reklamasjon faktisk er inngitt.

4. Hva reklamasjonen må inneholde

Reklamasjonen må inneholde nok informasjon til at motpart forstår hvilket objekt saken gjelder og hva du vil klage over. Få også frem hva som er aktuelt krav fra din side. Er heving aktuelt anbefaler vi at du er tidlig ute med å kreve heving.

Det kan være ubehagelig å sende en reklamasjon. Likevel må du være tydelig i reklamasjonen, slik at motpart faktisk forstår at du klager etter kjøpet. Motpart må naturligvis vite hvilket objekt saken gjelder, hva du klager over og hva du krever. Hvis heving av kjøpet er aktuelt må det fremgå i tidlig fase, da det er krav til heving «innen rimelig tid». Vær imidlertid oppmerksom på at selger kan av avskjære et hevingskrav ved å tilby utbedring. Det må gjøres en konkret vurdering fra sak til sak.

Forbrukerrådets mal for å klage etter kjøp, forbrukerradet.no –>

5. Veien videre etter reklamasjon

Dersom selger avviser kravet ditt, kan saken være aktuell for advokatbistand. Mange saker løser seg etter brev fra advokat. Dette forutsetter at motparten medvirker til en slik løsning. Hvis selger ikke ønsker å løse saken erfarer vi at ofte vil være ønskelig med advokatbistand i den videre prosessen.

Hvis motparten responderer positivt kan saken være løst. Dersom reklamasjonen helt eller delvis blir avvist, kan det være et alternativ å ta kontakt med advokat for å få hjelp til veien videre. Du må da være villig til å betale en egenandel i anledning dekning av utgifter til advokat. Fast egenandel er som regel på kr 4000. Etter dette har du 80% dekning fra forsikringsselskapet hvor objektet er forsikret.

Vurderer du å bruke advokat kan vi ta en førstevurdering for å undersøke om du potensielt har en sak å gå videre med. Ved mer bagatellmessige mangler vil det ikke lønne seg å bruke advokat. Dette gjelder etter vår oppfatning som regel i saker hvor det koster mindre enn kr 30 000 å utbedre mangelen, eller objektet i seg selv kostet mindre enn kr 30 000.

Ta gjerne kontakt med oss på post@aladvokat.no om du ønsker bistand i din sak. Send beskrivelse av saken og legg helst ved kjøpekontrakt, salgsannonse, din reklamasjon og avslaget fra motpart.

 

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Bobiladvokat i din sak?

Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

Bobil med fukt og råte

Fukt og råte er ikke et uvanlig fenomen på bobiler. Fukt og råte kan medføre alvorlige konsekvenser, og store kostnader for eier. Denne artikkelen tar

Råte i campingvogn

Har du plutselig oppdaget at din nyinnkjøpte campingvogn har råteflekker langs veggen eller at noen av gulvplankene er råtene? Da kan du ha et krav

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Advokat ved motorhavari på bil

Vi er innimellom i kontakt med uheldige bilkjøpere som har opplevd motorhavari på bil, etter kjøp. Slike saker fører ofte til uenighet mellom partene fordi

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god