Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker har ved endringsoppsigelse.

Endringsoppsigelse eller ikke?

Det første spørsmålet som må stilles er om det foreligger en endringsoppsigelse. Arbeidsgiver har nemlig en viss adgang til å gjennomføre endringer i arbeidsforholdet uten at oppsigelsesvernet trer i kraft. Det er dette som omtales som arbeidsgivers styringsrett. En arbeidsgiver har som utgangspunkt rett til å lede, kontrollere, organisere og fordele arbeidet.

Styringsretten er ikke lovfestet i arbeidsmiljøloven, men den er utvilsomt helt sentral i norsk arbeidsrett. Dersom arbeidsgiver ved å gjennomføre endringer i arbeidsforholdet beveger seg utenfor grensene for styringsretten, så kommer det alminnelige oppsigelsesvernet til grunn. Da foreligger det en endringsoppsigelse. Da må blant annet saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 15 overholdes.

Hvilke kriterier skal vektlegges ved vurderingen av om det foreligger en endringsoppsigelse?

Det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, men noen kriterier/faktorer skal vektlegges. Dette er særlig følgende:

  • Innholdet i arbeidsavtalen, særlig stillingstittel og stillingsbeskrivelse
  • Forutsetninger ved ansettelse, herunder blant annet utlysningsteksten
  • Sedvane i bransjen
  • Praksis i det aktuelle arbeidsforhold
  • Samfunnsutviklingen
  • Konkrete konsekvenser for partene

Konsekvensen av at det anses for å foreligge en endringsoppsigelse er som allerede nevnt at oppsigelsesvernet trer i kraft.

Hvilke rettigheter har du ved endringsoppsigelse?

Som arbeidstaker har du en rekke rettigheter ved endringsoppsigelse. Du har for det første krav på at arbeidsgiver avholder et drøftelsesmøte før en eventuell beslutning er tatt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Videre stilles det en rekke formkrav til oppsigelsen.

Brudd på disse kan medføre både ugyldighet og erstatningsplikt for arbeidsgiver. Den mest sentrale rettigheten er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-7. En oppsigelse må oppfylle saklighetskravet som her oppstilles. En endringsoppsigelse kan således bli kjent ugyldig og/eller det kan kreves erstatning.

Endelig må nevnes at du ved endringsoppsigelse skal ha oppsigelsestid, det vil si at endringene først kan iverksettes ved utløpet av oppsigelsestiden.

Advokatbistand?

Vi tilbyr advokatbistand i sak om rettigheter ved endringsoppsigelse. Dette er et saksområde vi satser på og har hatt mange saker på.

Vår erfaring er at advokatbistand lønner seg i disse sakene, og veldig ofte medfører det at man kommer frem til gode løsninger. Det er heller ikke uvanlig at arbeidsgiver ender opp med å akseptere å dekke arbeidstakers advokatutgifter, for eksempel som en del av et forliksoppgjør eller sluttavtale.

Dersom du vurderer advokatbistand i sak om rettigheter ved endringsoppsigelse, er du velkommen til å ta kontakt. Innledende dialog er selvfølgelig uforpliktende og uten kostnad for deg. Les gjerne flere artikler om arbeidsrett her på siden eller i vår artikkelbase på www.advokatveiledning.no.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.