Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og det er mange hensyn og vurderinger som har betydning. Hva som er til barnets beste er det klart overveiende hensynet. Det er ikke alltid lett for foreldre å bli enige, og noen ganger er eneste utvei å ta saken inn til en rettssak om barnefordeling.

Krevende med rettsak – barnefordeling

En rettssak om barnefordeling er krevende og utfordrende. Ikke bare for dommeren som skal ta en endelig vurdering og avsi dom, men også for foreldrene. Ikke minst må man ikke glemme barna som faktisk er de det strides om. En rettssak om barnefordeling, herunder hvor barnet skal bo og hvilket samvær som skal fastsettes, har gjerne en forhistorie. En rettslig konflikt har i mange tilfeller trukket ut i tid og barna har i mange tilfeller fått med seg konflikten mellom foreldrene. Således kan det også være en stor belastning for barna å ta saken mot en rettssak. Hvis en konflikt mellom foreldrene om barnefordeling havner i retten, bør foreldrene være klar over at retten kun unntaksvis dømmer delt omsorg, herunder 50/50 fordeling.

Mekling før rettssak

Før man tar en sak om barnefordeling inn til rettslig behandling, må man fremlegge en gyldig meklingsattest. En meklingsattest får man som et bevis på at man har gjennomført lovpålagt mekling. Det følger av barneloven at man som foreldre med barn under 16 år plikter å delta på mekling ved familievernkontoret før man går til rettssak om barnefordeling.

Saksforberedende møter

Det følger av barneloven § 61 om saksforberedende møter. Retten innkaller som hovedregel partene til et eller flere saksforberedende møter etter at det er innkommet stevning i saken og saksøkte forelder har tilskrevet retten tilsvar. De saksforberedende møtene avholdes for å klarlegge tvistepunktene i saken og for å forsøke og få til en minnelig løsning mellom foreldrene. Et saksforberedende møte varer gjerne i 1-3 timer. Det er vanlig at det ikke er mer enn ett eller to slike møter, før eventuelt det berammes en ordinær hovedforhandling om barnefordeling. I det første saksforberedende møtet redegjør partene kort om saken og hva uenigheten gjelder. Etter partenes fremlegg av saken vil dommeren forsøke å få til en midlertidig ordning om barnefordelingen, frem til eventuelt neste saksforberedende møte. Noen saker ender med at foreldrene inngår et såkalt rettsforlik. Dommeren / mekleren plikter å tilstrebe å få til et forlik mellom partene. Det vil si at foreldrene skriver under på en bindende avtale om barnefordelingen. Hvis dette ikke er mulig, vil man finne en midlertidig løsning frem mot hovedforhandlingen / rettssaken. Den midlertidige løsningen / avtalen vil gjerne følges opp av retten og av en sakkyndig oppnevnt psykolog. Hvis ikke partene får til en midlertidig avtale frem til rettssak, kan en av partene be retten om å avgjøre saken midlertidig. Da sendes det inn en begjæring om midlertidig avgjørelse til retten. Den midlertidige avgjørelsen vil gjelde frem til saken er endelig avgjort ved dom.

Advokat ved rettsak om barnefordeling

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har en pågående konflikt i forbindelse med barnefordeling. Våre advokater har bred erfaring med barnefordelingssaker og har god kunnskap på området. Vi kan bli med deg i retten, enten det er under de saksforberedende møtene eller under hovedforhandlingen for retten. Vi har taushetsplikt.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre