Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast – herunder den daglige omsorgen, og uenigheter omkring samvær ved barnefordelingssak. Det klare utgangspunktet i norsk rett er at både barnet og foreldrene har en rett til samvær med hverandre. Hvilket samvær som skal fastsettes, herunder samværets omfang, er ofte roten til konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak.

Barnets rett til samvær

Som nevnt innledningsvis har både barnet og foreldrene rett til samvær med hverandre. Barnets rett til samvær med sine foreldre følger uttrykkelig av barneloven § 42, første ledd. Barnets rett til samvær gjelder helt uavhengig av foreldrenes tidligere og nåværende sivilstatus. Foreldrene har også et selvstendig ansvar for at samvær mellom foreldrene gjennomføres. Det er ansett som barnets beste at barnet har samvær og god kontakt med begge sine foreldre, med mindre det foreligger særlige forhold i det enkelte tilfellet. Samlet foreldrekontakt er et viktig prinsipp i barneretten. Det kan være lett å glemme dette når man er i en konflikt med den andre forelderen.

Foreldrenes rett til samvær

Foreldrene har også en rett til samvær med barnet. Begge foreldrene plikter å tilrettelegge og gjennomføre samværet mellom barnet og foreldrene. Det skal mye til for at en forelder ikke skal ha noe samvær med barnet. Det følger av praksis fra Høyesterett at selv om konfliktnivået mellom foreldrene er svært høyt og det er et dårlig samarbeid mellom foreldrene, skal dette som utgangspunkt ikke føre til at den ene forelderen og barnet ikke har samvær med hverandre. Det er lagt til grunn av Høyesterett at terskelen er høy for at det kan nektes samvær. Selv om den ene forelderen ikke har foreldreansvar, har dette ikke noe med retten til samvær å gjøre. Det er foreldre som ikke har del i barnets foreldreansvar, men likevel har samvær med barnet.

Barnet beste ved samvær

Det skal tas hensyn til hva som er til barnets beste når omfanget av samværet skal fastsettes. Foreldre er ofte uenige og har ulik oppfatning av hvilket samvær som er det beste for sitt barn. Hvilket samvær som er til barnets beste, beror på en konkret vurdering av det enkelte barnet. Retten kan avgjøre samværets omfang. Retten kan også avgjøre om det ikke skal være noe samvær, hvis dette er til barnets beste. Som nevnt ovenfor skal det relativt mye til for at det ikke fastsettes noe samvær.

Omfanget av samvær

Den av forelderen som har daglig omsorg for barnet, har barnet fast bosted hos. Dermed skal det gjerne avtales mellom foreldrene hvilket samvær det skal være mellom barnet og den av foreldrene barnet ikke bor fast hos. Uavhengig av hva som følger av loven om samværets omfang i en barnefordelingssak, kan foreldrene avtale hva de vil om hvilket samvær den ene forelderen skal ha med barnet. Foreldrene skal ta hensyn til hva de vurderer som barnets beste i forbindelse med samværets omfang. Samværets omfang reguleres i barneloven § 43. Barneloven § 43 gjelder såkalt “vanlig samvær”. Vanlig samvær etter loven tilsvarer annenhver helg og en ettermiddag med overnatting i uka, samt tre uker i sommerferien og annenhver gang for annen ferie. Det vanligste omfanget av samvær er det som følger av barneloven § 43. Imidlertid kan det ut fra en vurdering av barnet beste fastsettes mindre eller mer samvær. Det kan også avtales eller fastsettes såkalt delt omsorg for barnet, se her barneloven § 36. Delt omsorg betyr at barnet bor fast hos begge sine foreldre. Da vil barnet bo halvparten av tiden hos hver av foreldrene, gjerne annenhver uke. Dermed vil det praktisk sett ikke avtales noe om samvær, da barnet har lik tid med begge foreldrene. Domstolene har imidlertid vært noe tilbakeholdne med å fastsette delt omsorg. Grunnen til at domstolene er noe restriktive i forhold til delt omsorg, er nok at dette ofte ikke er å anse som barnets beste, da barnet mulig ikke får en stabil nok situasjon. I de tilfeller hvor domstolene fastsetter delt omsorg, bor gjerne foreldrene geografisk nær hverandre og foreldrene har en god evne til å samarbeide.

Advokat og samvær ved barnefordelingssak

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en nærmere vurdering av din sak og for videre bistand. Vi har god erfaring hva gjelder samvær ved barnefordelingssaker og hva som vektlegges i slike saker.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre