Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna skal derfor etter en midlertidig omsorgsovertakelse tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Det er derfor viktig at det fastsettet samvær med barnet og biologiske forelder ved omsorgsovertakelse. Samvær ved omsorgsovertakelse vil på mange måter være helt avgjørende for om barnet blir tilbakeført til sine biologiske foreldre.

Samvær ved omsorgsovertakelse – barnets beste

Etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal det vurderes hvilket samvær barnet skal ha med sine biologiske foreldre. Fylkesnemnda kan begrense eller avskjære samværet mellom barnet og de biologiske foreldrene. Dette følger av barnevernloven § 4-19 annet ledd. Dersom samvær nektes helt, må dette være begrunnet ut fra at dette anses som barnets beste. Imidlertid er rett til samvær både en rett foreldrene har, men også en rett barnet har. Derfor kan det ikke bare tas hensyn til barnet. Likevel ser man at det overveiende hensynet er hensynet til barnet og barnets beste. Dersom det ikke anses som skadelig for barnet å ha samvær med sine biologiske foreldre, men heller ikke er til barnets beste at det ikke fastsettes noe samvær, skal det erfaringsmessig mye til for at det ikke fastsettes noe samvær i det hele tatt. Det biologiske prinsipp står fremdeles relativt sterkt i norsk rett. Imidlertid ser man en utvikling av at man går mer bort fra det biologiske prinsipp. Likevel anses det som viktig at barn har kjennskap til sine biologiske foreldre og sitt biologiske opphav. Det følger av rettspraksis at det anses som viktig for barn å ha kontakt med sitt biologiske opphav.

Samværets omfang ved omsorgsovertakelse

For at det skal kunne fastsettes hvor mye samvær barnet skal ha med de biologiske foreldrene, er det flere forhold som må vurderes. Det viktigste hensynet er hva som er til barnets beste. Videre er det av betydning hva som er årsaken til at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Her vil formålet med omsorgsoverakelsen og plasseringen av barnet ha stor betydning. I de mest alvorlige sakene kan det nektes samvær helt. Likevel skal det mye til for total samværsnekt. Selv om det vurderes en varig plassering av barnet, er det likevel ikke slik at det automatisk ikke skal være noe samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene. Samværets omfang vil i slike tilfeller med en varig plassering, fastsettes noe begrenset. Dersom det er et formål at barnet skal tilbake til sine foreldre, vil det være viktig for barnet å opprettholde tilknytningen og sitt forhold til sine biologiske foreldre. I disse tilfellene vil det gjerne fastsettes hyppigere samvær og gjerne samvær som er av noe lenger varighet. Foreldre opplever ofte at det fastsettes lite samvær ved omsorgsovertakelse. Det forhold at det fastsettes lite samvær, kan begrense muligheten til at barnet faktisk tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Det kan derfor være viktig at det tidlig legges betydelig vekt på samværets omfang og at samværets omfang fastsettes tilstrekkelig for at barnet på sikt kan tilbakeføres til sine foreldre.

Samvær – EMK artikkel 8

Samvær ved omsorgsovertakelse er viktig for både foreldrene og for barnet. Det følger av Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. Her er retten til samvær ved omsorgsovertakelse støtte i EMK. Det følger også av Høyesterett at det i vurderingen av samvær mellom barnet og biologiske foreldre skal være i samsvar og overensstemmelse med EMK artikkel 8.

Advokat – samvær ved omsorgsovertakelse

Våre advokater har spisskompetanse på barnevern. Vi kan bistå deg i eventuell sak for fylkesnemnda eller hovedforhandling i retten. Vi har streng taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en vurdering av om du har en sak.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre