Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav. Disse sakene er ofte relatert til kontrakt, avtale og erstatning. Skal du kreve noe fra noen, og de ikke frivillig godtar ditt krav, må du som regel veien om forliksrådet. Dersom kravet er bestridt, og/eller kravet er over kr 30 000 vil du kunne være tjent med å la oss bistå deg. I mindre saker er det imidlertid ikke lønnsomt å bruke advokat.

Hvorfor trenger man å sende forliksklage?

Systemet vårt er lagt opp slik at man må ha dom for sitt krav dersom kravet er omstridt. Dette innebærer for eksempel at man ikke kan sende et omstridt krav til inkasso. Det er ikke mulig å innkreve et krav som ikke er “opplest og vedtatt”. Er det innsigelser til kravet medfører det at den klagende part må ta ut forliksklage.

Sende forliksklage – først prosessvarsel

Før du sender forliksklage må det sendes et prosessvarsel. Vi sender alltid dette for klient før vi sender forliksklagen. Motpart skal varsles om at søksmål er neste skritt. På denne måten får motparten en siste sjans til å rydde opp. Prosessvarsel – regelen følger av tvisteloven § 5-2. Dersom motpart ikke gjør opp etter utsendt prosessvarsel vil sted 2 være å sende forliksklage. I forliksklagen må man behandle prosessuelle spørsmål, redegjøre for den faktiske siden av saken, kommer med faktiske og rettslige anførsler og avslutningvis legge ned en påstand.

Saksgangen

Etter at forliksklage er sendt vil motparten få et pålegg om tilsvar. Motparten må i sitt tilsvar ta stilling til kravet. Som regel vil en motparte ikke erkjenne noe ansvar, hvilket fremgår av tilsvaret. Forliksrådet innkaller da partene til et møte. I møte hos forliksrådet forsøker man å løse saken. Dersom saken ikke kan forlikes er det mest aktuelt at forliksrådet avsier en dom i saken eller innstiller saken. Dersom den innstilles må det eventuelt sendes stevning til tingretten. En dom fra forliksrådet kan også overprøves ved stevning til tingretten.

Bistand i din sak

Er det en liten sak hvor beløpene er meget lave og det kun er prinsippene som teller, vil det sjeldent lønne seg å bruke advokat. Dersom du imidlertid trenger bistand til å sikre et høyere krav, eller blir utsatt for pågang, bør du vurdere å engasjere en advokat i saken. Mange elementer kan man fint håndtere selv, men muligheten for en bedre løsning øker ved bruk av profesjonell bistand. Verken motparten eller forliksrådet vil ha særlig fokus å ivareta dine interesser i saken. Dette vil naturligvis en advokat du engasjerer sørge for.

Utgifter til advokat

Når noen skal sende forliksklage, tenker de at det bør de gjøre selv fordi advokat er så dyrt. Advokat trenger imidlertid ikke være så dyrt, fordi du ofte vil oppleve at din forsikring dekker advokatutgiftene. Inn under innboforsikring, husforsikring, bilforsikring, båtforsikring osv har du det som kalles for rettshjelp. Rettshjelpen dekker utgifter til advokat og du betaler kun egenandel. Denne varierer noe etter hvilke forsikringsselskap du har. Trenger du bistand i din sak er det bare å sende oss en henvendelse.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Ettergivelse av gjeld på grunn av psykisk sykdom

Dessverre er det slik at visse psykiske lidelser gjør at den økonomiske vurderingsevnen blir sterkt svekket. Dette kan særlig gjelde ved maniske lidelser, eller tilstander som gir psykotiske symptomer.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser og stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles