Har du solgt båt med feil og mangler?

Hvilke rettigheter har du om båtkjøperen reklamerer på båten du solgte?

Du kan være uheldig etter et båtsalg, da det kan vise seg at det var feil på båten du akkurat solgte. Kjøperen kan etter kjøpet reklamere til deg som er båtselgeren. I denne artikkelen gir vi deg litt innblikk i hvilke rettigheter du har. Vi har lang erfaring med å bistå privatpersoner som har solgt båt og mottatt krav fra kjøper.

Forbrukerkjøpsloven

For å vite hvilke rettigheter du som selger har, er det viktig å ta utgangspunkt i riktig lov. Saker der selger opptrer i næringsvirksomhet og selger båt til en privatperson, behandles etter forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere et sterkere vern i møte med profesjonelle næringsdrivende.

Kjøpsloven

Er du derimot en privatperson som har solgt båten, er kjøpsloven riktig utgangspunkt.

Mangel i lovens forstand betyr at båten du solgte har feil eller avvik

Mangel er et juridisk begrep som betyr at gjenstanden har en feil, eller at det foreligger et avvik. Det følger av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at båten skal:

  • Passe de formål som tilsvarende båter skal passe til
  • Passe et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, med unntak av hvis kjøperen ikke bygde på selgerens salgskunnskap.
  • Ha egenskaper som selger har vist til ved å legge frem prøve eller modell.
  • Svare til de opplysninger som selgeren har gitt i sin markedsføring og ellers.

Båt solgt «som den er»

Det er veldig vanlig å legge ved i salgsannonsen at båten selges «som den er». Dette er et kjent forbehold selgere ofte tar for å unngå at kjøper kan reklamere på skjulte feil eller mangler ved kjøp av ting.

Til tross for at du kan ha tatt dette forbeholdet, vil det likevel kunne foreligge en mangel etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, herunder hvis:

  • Båten er solgt med uriktige opplysninger.
  • Selgeren har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved båten.
  • Båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde regnet med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Med uttrykket «vesentlig dårligere stand» menes at tingen skal ha et betydelig avvik etter hva en skal kunne forvente ut fra blant annet kjøpesum, alder og opplysninger gitt til kjøper før salget. Avtalegrunnlaget vil være et sentralt utgangspunkt i vurderingen av hvor vidt mangel foreligger. 

Vi som jobber med båtsaker ser at det som oftest er «vesentlig dårligere stand» – vurderingen som særlig er krevende å ta stilling til. Dette er ikke uten grunn. I praksis må retten foreta en helhetsvurdering av alle relevante momenter. Det er ikke gitt at rettsinstansene faller ned på samme resultat.

Med mindre saken er nokså åpenbar, og/eller summen partene er uenige om er lav, vil det ofte være en god investering å få en gjennomgang og råd fra en advokat med særlig erfaring på området. Vi ser at mange ønsker at en advokat skal ta over dialogen i slike saker.

Reklamasjon på båten

Dersom kjøper oppdager en mangel på båten, må kjøperen reklamere overfor deg som selger (gjøre mangelen gjeldende) for å kunne ha videre krav. Av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven følger det to forskjellige frister for å kunne reklamere.

Den absolutte fristen etter kjøpsloven er to år, og etter forbrukerkjøpsloven fem år. Lovene har også en relativ frist, som er «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den.

Hvilke rettigheter og muligheter har du som båtselger?

Mange som har solgt båt og blitt utsatt for krav fra kjøper finner det erfaringsvis tungt å stå i en slik sak alene. Kjøper har kanskje engasjert advokat og du føler deg «overkjørt».

Båtforsikringen dekker advokatutgifter, også for selger, dersom båten var forsikret på salgstidspunktet. Du betaler kun egenandel. Denne er som regel på kr 4000, pluss 20% av det overskytende. Forsikringen dekker resterende 80%.

Som advokat for privat selger av båt tar vi over dialogen med motpart. Du forholder deg derfor til en egen advokat, og ikke motpart eller motparts advokat. Vår oppgave er å ivareta dine interesser. Gjennom god dialog ser vi på hva som er mest riktig å gjøre i din sak. Dette kan variere fra klient til klient.

Er kravet fra kjøper lavt, vil det ikke lønne seg med advokatbistand. Har du mottatt et krav av noe størrelse, og du har økonomi til å betale for bistand, bør du vurdere advokatbistand på et tidlig tidspunkt. Blir advokat engasjert tidlig i prosessen vil det være enklere å gi best mulig bistand. Dersom du venter for lenge vil du kunne gå glipp av viktige momenter. Et konkret eksempel er i de tilfeller kjøper har reklamert for sent. Hvis dette ikke oppdages og tas tak i, kan kjøper bli hørt med at for sen reklamasjon likevel ikke får noen virkning i saken.

I det følgende ser vi på noen utgangspunkter i de tilfeller mangel ved båten potensielt kan foreligge.

Rette mangelen

Dersom det ikke påfører deg som privat selger «urimelig kostnad eller ulempe» kan kjøperen kreve at du for egen regning retter mangelen etter kjøpsloven. Forutsetningen er at det foreligger en mangel etter loven, og at det foreligger rettidig reklamasjon.

Dersom du retter opp mangelen kan ikke kjøper gjøre gjeldende et krav om heving eller prisavslag.

I utgangspunktet er dette en viktig rettighet for selger.

Å rette en mangel kan selvsagt være en effektiv og god måte å løse en sak på. Blir du ferdig «der og da» kan det medføre at saken er løst.

Fra dette utgangspunktet opplever vi mange saker som mer komplekse i praksis. Det å rette en mangel kan langt på vei innebære at du kan regnes for å ha erkjent at det foreligger en mangel. Å rette en mangel kan i noen tilfeller bli svært kostbart. Særlig hvis mangelen ikke enkelt lar seg utbedre, eksempelvis ved motorfeil som er vanskelig å avdekke omfanget av. Her kan man oppleve at kjøper kommer tilbake flere ganger og ber om ny utbedring, også ved nye feil som påstås å være mangler etter loven.

Retting er etter vår erfaring mest aktuelt for profesjonelle selgere som har tilgang på verksted og deler. For profesjonelle, særlig de som kan utføre rettingen selv, vil det være gunstig å fikse feilen fremfor å bli stående i en sak.

Er du som selger i tvil om du bør rette feilen, bør du vurdere å snakke med en advokat først.

Prisavslag

Kjøper kan ved rettidig reklamasjon, dersom mangel foreligger, i utgangspunktet kreve prisavslag som svarer til forholdet mellom båtens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Å finne «riktig prisavslag» er etter lovens ordlyd vanskelig. I praksis vil flere momenter her være relevante å ta hensyn til. Utbedringssummen kan bli vektlagt. Videre må det vurderes fradrag for «nytt for gammelt». Andre relevante hensyn kan være aktuelle å se nærmere på.

Vurderingen fra sak til sak er konkret. Noen utgangspunkter vil man kunne finne ved å studere praksis fra retten og Forbrukarklageutvalet. Vi bistår ofte med vurderinger i slike saker for selger.

Å løse en sak ved å betale en sum i kroner og øre kan være et godt alternativ. Her må man imidlertid være bevisst på avtalen. I slike tilfeller bør det etter vår mening utarbeides en forliksavtale. I motsatt fall vil det kunne oppstå tvil i fremtiden. Hva skulle forlike dekke? Er ny feil på båten egentlig en ny feil, eller er den dekket av forliket som ble inngått? Betalte selger egentlig et prisavslag for en mangel, eller en sum i kroner og øre for å bli ferdig med saken? Ved kyndig advokatbistand vil du bli veiledet i denne proseessen.

Heving av båtkjøpet

Etter kjøpsloven kan kjøper heve kjøpet hvis mangelen medfører «vesentlig kontraktsbrudd». Hva som ligger i et «vesentlig kontraktsbrudd» er en skjønnsmessig vurdering, men det er gjennom rettspraksis fastslått at utgangspunktet er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. En må i vurderingen ta stilling til om et prisavslag vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene.

Vi vil kunne bistå med å se på alternativer til heving. En dom på heving vil som regel bli svært kostbart for selger. Å finne ut hvordan saken ligger an etter gjeldende praksis, og hva som kan være hensiktsmessig å gjøre i din konkret sak, bistår vi med.

Har du mottatt krav om heving av båtkjøpet? Da anbefaler vi at du tar kontakt og vurderer bistand. Husk at forsikringen dekker mye av advokatutgiftene. Noen selgere vurderer å kjøpe båten tilbake. Dette kan være en effektiv løsning. Her er det imidlertid viktig at saken gå riktig for seg. Vi bistår ofte med å finne gode løsninger der selger ikke vil godta heving, men likevel løse saken. I slike tilfeller ivaretar vi klients interesser, herunder ved å bistå med utforming av forliksavtale.

Erstatning

Etter både kjøpsloven kan kjøperen, forutsatt at mangel foreligger, kreve erstatning for det tap han eller hun lider som følge av mangel med tingen. Dette beror på at mangelen skyldes forhold på din side.  Dersom mangel ikke foreligger, har kjøper heller ikke krav på erstatning. Selv om kjøper eventuelt har krav på erstatning er det en alminnelig plikt til å begrense selgers tap. Vi sjekker om kjøpers erstatningskrav er holdebare.

Kjetil Lyngmyr er advokat og partner i Austin Lyngmyr. Lyngmyr har lang erfaring med å løse reklamasjonssaker på båt, både for privatpersoner og næringslivet.

Ta kontakt om du vil ha en uforpliktende førstevurdering på din båtsak.

Advokatene bistår deg gjerne

Trenger du bistand i din sak? Ta kontakt med oss for videre hjelp. Våre spesialister innenfor området kan også hjelpe selger – siden. Vi har bistått mange selgere som trodde de var «ille ute». Når sakens faktum og rettslige side gjennomgås og analyseres av en fagspesialist ser det ikke alltid så mørkt ut likevel.

Var gjenstanden forsikret på datoen for salget? Da dekker forsikringen utgifter til advokatbistand, mot en egenandel.

Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering av din sak.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.