Sparken på dagen

Ved oppsigelse har man oppsigelsestid. Da er det tid til å forberede og områ seg. Det å få «sparken på dagen» er i arbeidsmiljøloven klassifisert som avskjed. Dette er langt mer inngripende for arbeidstaker.

Hva vil det si å få sparken på dagen?

I arbeidsmiljøloven § 15-14 står det at arbeidsgiver kan avskjedige arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden. Arbeidsforholdet opphører umiddelbart, og man må forlate arbeidsplassen. Samtidig stanses lønn. Dette skjer samme dag, derav «sparken på dagen». Det gjelder altså ingen oppsigelsestid.

Dette er naturligvis svært inngripende for den rammede arbeidstaker. Arbeidstakere har sterkt stillingsvern, og det er høy terskel for avskjed.

Hva må til for å gi sparken på dagen?

Avskjedigelse er forbeholdt alvorlige tilfeller. Arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd» eller «annet vesentlig mislighold av avtalen». Det må også foretas en bredere og konkret vurdering. Da ses det hen til arbeidstakers behov for opphør av arbeidsforholdet, mot hvor inngripende dette vil være for arbeidstaker.

Typiske forhold som kan gi grunnlag for sparken på dagen er blant annet straffbare forhold (eks. tyveri og underslag), rusmiddelbruk på arbeidsplassen og illojalitet.

Det er viktig å merke seg at selv om vilkårene for avskjed ikke er oppfylt, kan avskjeden være gyldig som en ordinær oppsigelse. Arbeidsforholdet opphører, men oppsigelsesfristene gjelder.

Det er arbeidsgiver som må bevise at arbeidstaker har gjort seg skyldig i pliktbrudd.

Arbeidsgiver må følge en viss fremgangsmåte ved avskjed. Arbeidsgiver må:

 • Gjennomføre drøftelsesmøte før beslutning
 • Oppfylle formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4
 • Levere avskjeden til arbeidstaker personlig eller i rekommandert brev

Hva kan gjøres om man får sparken på dagen?

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Arbeidstakeren har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Det er også mulig å gå til søksmål, med en frist på åtte uker etter forhandlingene er avsluttet. Dersom man ikke har vært i forhandling, løper fristen fra avskjeden ble mottatt. Det gjelder ingen søksmålsfrist dersom arbeidsgiver ikke har oppfylt formkravene i Arbeidsmiljøloven § 15-4. Dersom søksmålet bare gjelder erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder. Ved avskjed har man i utgangspunktet ikke rett til å stå i stillingen mens tvister pågår.

Hvis man kommer til at det foreligger en ugyldig avskjed, har man rett til å gjeninntre i stillingen samt kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Trenger du advokatbistand?

Vi har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Har du blitt oppsagt og ønsker en uforpliktende vurdering av din sak? Send oss en melding:

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

  Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

  Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

  Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

  I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

  Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

  Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.