Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat. Erfaringsmessig er det vanskelig å ta en slik sak alene. Mange foreldre føler seg misforstått eller uriktig behandlet i barnevernssaker. Det kan ofte være en trygghet å la seg bistå av en advokat hvis det vurderes vedtak om omsorgsovertakelse. I saker som gjelder omsorgsovertakelse, mottar Fylkesnemnda saken av barneverntjenesten. Det er Fylkesnemnda som eventuelt fatter vedtak om omsorgsovertakelse.

 Omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12

§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.                                                                                                                                                                                                 

            Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd i fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

            Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

          Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

For at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse må vilkårene i barnevernloven § 4-12 være oppfylt. Bestemmelsen regulerer de tilfeller der foreldrene fratas omsorgen for barnet. Den daglige omsorgen for barnet overtas av barneverntjenesten. Det er selvfølgelig svært inngripende for foreldrene, og kan også være svært inngripende for barnet. Vurderingskriteriene som følger av barnevernloven § 4-12 er skjønnsmessig utformet, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Barnevernloven § 4-12 har en “nåtids-vurdering” og en “fremtids-vurdering”. Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis barnets nåværende omsorgssituasjon ikke er tilfredsstillende hos foreldrene. Videre kan det fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli alvorlig skadet hvis det ikke får tilstrekkelig omsorg og ivaretakelse av foreldrene frem i tid. Barnevernloven § 4-12, bokstav a, b og c gjelder nåtidsvurderingen. Bostav d gjelder en fremtidsrettet vurdering av barnets situasjon.

Bestemmelsen om vedtak om omsorgsovertakelse i barnevernloven § 4-12 er en såkalt “kan-regel”. Det betyr at det offentlige ikke plikter å fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Dersom barnets manglende eller ikke tilstrekkelige omsorgssituasjon kan avhjelpes ved hjelpetiltak, kan det ikke fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Dette følger uttrykkelig av loven, herunder bestemmelsens tredje ledd. Det er videre et nødvendighetskriterium som må være oppfylt før det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

Vedtak om omsorgsovertakelse skal være til barnets beste

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal være til barnets beste. Det følger av barnevernloven § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til barnets beste ved vurderinger som fattes etter barnevernloven kapittel 4. I tilknytning til dette er det viktig at barnet har en tilstrekkelig stabil omsorgssituasjon. Her ligger det at barnet skal ha god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barn er ofte vare for større forandringer, både når det gjelder miljø og hvem som er barnets omsorgspersoner. Det må være et sentralt mål at barn ikke blir plassert frem og tilbake mellom hjemmet, institusjoner og fosterhjem, samt at barnet har mer eller mindre bestemte omsorgspersoner å forholde seg til. Det biologiske prinsipp og verdien for barnet å være sammen med sine biologiske foreldre er av betydning i saker hva gjelder barnets beste og vedtak om omsorgsovertakelse.

Advokat ved vedtak om omsorgsovertakelse

Våre medarbeidere har god kompetanse på barnevernssaker og bistår klienter i fylkesnemnda i forbindelse med vedtak om omsorgsovertakelse. Ta gjerne kontakt med vårt kontor hvis du er kalt inn til møte i fylkesnemnda eller har mistanke om at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det er viktig å presisere at vi har streng taushetsplikt i alle saker.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette?

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre