Båtkjøper trakk seg – fullt medhold

Vi opplever at mange angrer på kjøpet de har gjort. Dette gjelder både bilen, bobiler, båter og andre gjenstander. Årsaken til dette kan være mange og ulike. En av våre klienter skulle selge båt, noe som ikke alltid er rask prosess. Han fikk kjøper på båten, men båtkjøper trakk seg. Hvilke konsekvenser har det å trekke seg fra et kjøp?

SEND HENVENDELSE

Båtkjøper trakk seg – utgangspunktet

Det vi ofte seg i disse sakene er at enkelte ikke skjønner avtalemekanismene. Utgangspunktet er tilbud og aksept. Er det fremsatt et tilbud og gitt aksept foreligger det en bindende avtale for partene. Dette følger av avtaleloven § 2 og alminnelige avtalrettslige prinsipper utledet av denne bestemmelsen. I denne konkrete saken som her omtales var partene noe uenige om faktum. Vår klient hadde sendt ut kontrakt og denne var undertegnet av kjøper, anførte vi. Kontrakten var å anse som et tilbud og når denne var signert mente vi det forelå en avtale. Kjøpers anførsler førte ikke frem og følgelig anså man en rettslig forpliktende avtale som inngått.

Salg etter at båtkjøper trakk seg

Båten ble solgt på nytt. Markedet var tregt og trinnvis måtte prisen nedover. Dette medførte naturligvis et tap for selger. Tapet ble krevd dekket av opprinnelig kjøper, som også fikk et siste tilbud om å kjøper båten for å begrense eget tap. Tapsbegrensning i slike saker er viktig, slik at man ikke påfører motpart et tap som er større en høyest nødvendig. Klient fikk til slutt solgt båten på nytt via megler. Etter prosess i Forbrukerklageutvalget fikk klienten tilkjent erstatning etter dekningssalget. Tingretten var enig i FKU sin vurdering og motpart ble dømt til å betale erstatning og forsinkelsesrenter på omlag kr 100 000. I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostningene etter reglene for småkrav.

Kontakte advokat når kjøper trekker seg?

Vi har behandlet flere saker der kjøper trekker seg. Det vi ser mye av er at kjøper trekker seg i mindre saker og da er det ikke noe poeng i å bruke advokat. Det er ikke økonomisk interessant. Likeledes er det i sakene der “kjøperne står i kø” eller du må ned i pris kun i helt beskjeden grad. Hvis du tenker at tapet kan bli på større beløper kan det ha noe for seg å gå videre med en advokat. Ikke vent for lenge før du eventuelt engasjerer en advokat på saken. Sjansen for å gjøre noe feil øker ettersom tiden går, eksempelvis i forhold til frister som løper.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale om bistand  – tlf 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no. Du kan også bruk vårt kontaktskjema øverst – “SEND HENVENDELSE”

Husk at forsikringen dekker utgifter til advokat – du betaler kun egenandel

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hund – medhold i forliksrådet

Klient hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for kjøper, som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Vår klient fikk medhold i forliksrådet, men selger ville ikke godta avgjørelsen.

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto en privatperson etter avtaletvist knyttet til salg av en Lamborghini Gallardo i Eidsivating Lagmannsrett i november 2016, etter at motpart anket

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

Klient fikk medhold i entreprisesak

Vår klient bygget en bygning som skulle bli en privat skole. Byggherre fremmet en rekke krav. Det ble fremsatt både mangelskrav og påstand om forsinkelser.