Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard. Kjøperen tok kontakt med oss for å kreve prisavslag for utgiftene med å utbedre feilen. Tingretten ga medhold i kravet. Motparten anket til lagmannsretten, men saken ble nektet anket på bakgrunn av at de ikke ville ha kommet til et annet resultat.

Undertaket var sort og mugginfisert

Vår klient hadde kjøpt en bolig som var en del av en tomannsbolig. Kjøperne ønsket å gjøre endringer i boligen, og i den forbindelse ble det avdekket at undertaket var sort og mugginfisert. Årsaken var feil ved utlufting av taket.

Kjøperne reklamerte over sopp/mugg og mangelfull lufting til det aktuelle forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet avviste kravet om erstatning for reparasjon av skadene.

Kjøper og selgers argumenter

Saksøkerne, som var våre klienter, reklamerte over at boligen ikke var i samsvar med kravene som fulgte til kvaliteten på eiendommen, jf. avhl. § 3-1. Videre ble det anført at eiendommen var i «vesentleg ringare stand» enn det kjøperen kunne regne med ut fra kjøpesummen og «tilhøva elles», jf. avhl § 3-9.

Forsikringsselskapet anførte på sin side at det ikke forelå et vesentlig avvik fra kjøpekontrakten. De anførte også at risikoen for skjulte feil og mangler var overført til kjøper.

For å få til prisavslag var det sentralt at det forelå en mangel ved boligen.

Det var i denne saken ikke snakk om brudd på informasjonsplikten, slik at vurderingen var avhengig av om eiendommen var i «vesentleg ringare stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles», jf. avhl. § 3-9 annet punktum.

Retten redegjorde for vesentlighetskravet. Det kvantitative elementet, som gjelder kjøpesummen, blir ofte beregnet ut ifra hvilken prosent utbedringskostnadene utgjør av kjøpesummen. I denne saken var utbedringskostnadene 3,53 % av kjøpesummen, noe som lå under den vanlige terskelen på 5-6 % som er oppstilt av Høyesterett.

For kjøperen ble det dermed avgjørende hva det kvalitative elementet «tilhøva elles» tilsa i helhetsvurderingen. Tilstandsrapporten til boligen opplyste om en «svært høy bygningsmessig standard», og det forelå ingen risikoopplysninger om takkonstruksjonen.

Sett i kombinasjon med at boligen ikke var gammel og at det var opplyst om en høy standard kom retten til at det forelå et vesentlig avvik fra det kjøperne kunne forvente

Sakkyndige la til grunn at det var en konstruksjonsfeil i taket og at det var nødvendig med en utbedring. En konstruksjonsfeil skiller seg fra mangler som følger av slitasje. Dermed var det ikke påregnelig å måtte utbedre en slik feil.

Her viser saken et «tilhøva elles» talte så sterkt for mangelansvar at det kunne aksepteres at utbedringskostnadene var lavere enn det vanligvis kreves. Boligen hadde dermed en mangel etter avhl. § 3-9.

Prisavslag

Det at det forelå en mangel gjorde at kjøperen kunne kreve prisavslag etter avhl. § 4-12. Ved retting av mangelen slik at taket ble i orden fikk samtidig boligen en standardheving. Standardfradraget ble skjønnsmessig satt til 20% av utbedringskostnadene. Våre klienter fikk dermed dekket 80 % av utgiftene for utbedringen av takkonstruksjonen.

Dekning av utgifter til advokat i boligsaker

I boligsaker får man dekket 80% av utgiftene til advokat under sin rettshjelpsforsikring. Der man har kjøpt boligkjøpsforsikring, har man selv rett til å velge advokat.

Vi har spisskompetanse i boligsaker med mange års erfaring. Fagansvarlig for boligsaker er advokat, partner Thor Gunnar Austin. Har du problemer med din bolig, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

  Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

  Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

  Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

  Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

  Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

  Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

  Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

  Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

  Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

  Medhold i eierskiftesak

  Klient fikk i Oslo Tingrett medhold i sak mot Protector Forsikring. Krav under eierskifteforsikring Klient hadde kjøp en bolig fra 1970-tallet. I egenerklæringen var det

  Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

  Da vår klient kom tilbake fra ferie, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det

  Husleietvist ang depositum

  Fikk advokathjelp for å kreve depositumet utbetalt etter flytting Vår klient ville ha depositumet utbetalt etter flytting fra leiligheten hun leide. Utleieren unnlot i lang

  Prisavslag i skjeggkre-sak

  I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

  Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

  De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

  Vant boligsak i retten

  Klient kontaktet vårt kontor etter at vedkommende hadde kjøpt bolig og oppdaget mangler ved baderommet. Det var ikke tegnet boligkjøperforsikring, og selger hadde ikke tegnet

  Ulovlig felling av trær – erstatning

  Naboen hadde felt to trær på eiendommen til vår klient. Ulovlig felling av trær – erstatning Klient hadde to trær som var 27 år og

  DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

  DNB Eiendom AS solgte en bolig på Tåsen i Oslo. Boligen ble bygd i 1979 og det var opplyst at tomten var på 885 m2.

  Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

  Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot

  Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

  Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man

  Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

  Advokat Austin bistod klient i Sandefjord som hadde fått kuttet toppen av to furutrær. Ulovlig felling av trær – erstatning Naboen til klient hadde kuttet

  Vant frem for klient i grensetvist

  For mange år tilbake var målemetoder ikke så nøyaktige som i dag. Det er begrenset hvor mange holdepunkter man har for å fastsette grenser riktig.

  Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

  Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

  Prisavslag etter kjøp av bolig

  Eierskifteselskapet mente det ikke forelå noen mangel ved boligen, til tross for at opplysninger i salgsdokumentasjonen ikke stemte. Advokat Kjetil Lyngmyr tok saken inn for

  Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

  Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert